Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 12.10.2020 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Plnenie uznesení
 3. 3. Návrh na zmenu rozpočtu ZPS Komárno
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 4. 4. Pridelenie bytu - KL 4/20
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 5. 5. Žiadosť o výmenu bytov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Záver