Finančná komisia – Zasadnutie 14.10.2020 o 12:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman - predseda finančnej komisie
 2. 2. TE-891/2020 Návrh na zmenu programového .rozpočtu ZPS
  Predkladateľ: PhDr.Mgr. Hedviga Polgárová - riaditeľka zariadenia
 3. 3. TE-920/2020 Žiadosť o kapitalizáciu nájomného - CALOR s.r.o.,
 4. 4. TE-800/2020 CALOR, s.r.o. - Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2021
 5. 5. TE-887/2020 Zmena programového rozpočtu – zapracovanie návratnej finančnej výpomoci
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, vedúci odboru ekonomiky a financovania
 6. 6. TE-882/2020 Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci OEaF a Ing. Pál Banai PhD. riaditeľ COMORRA SERVIS
 7. 7. TE 899/2020 Hracia zostava pre najmenších návštevníkov Termálneho kúpaliska v Komárne CS
  Predkladateľ: Ing. Pál Banai PhD. riaditeľ COMORRA SERVIS
 8. 8. TE 888/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - civilná ochrana, pož. ochrana a údržba
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, prednostka
 9. 9. TE-889/2020 Financovanie projektu CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" – Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere č. 3005/18/022
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, prednostka
 10. 10. TE-896/2020 Financovanie projektu Interreg SKHU/1601/2.2.1/359 Kn-Kn Impro Trans
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, vedúci odboru ekonomiky a financovania
 11. 11. TE-716/2020 VZN parkovanie
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, prednostka
 12. 12. TE-898/2020 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a 9/2019
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga viceprimátor mesta
 13. 13. TE-897/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ..../2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga - viceprimátor mesta
 14. 14. TE-894/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 Program 4.2 Komunálny odbor - Nákup kontajnerov
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga - viceprimátor mesta
 15. 15. Majetkovo -právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 16. 15.1. TE-842_2020_Židek Viliam_osobitný zreteľ
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 17. 15.2. TE-868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_Prenájom NBP
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 18. 15.3. TE-845-2020_Animátori_nájom
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 19. 15.4. TE-909_2020_IMMO-MEM, s.r.o._predaj
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 20. 15.5. TE-910_2020_POPGRO s.r.o.-predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 21. 15.6. TE-911_2020_Takáč Peter_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 22. 15.7. TE-912_2020_Vlček Erik_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 23. 15.8. TE-684_2020_Fábry Gabriela_predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 24. 15.9. TE-913_2020_Farkas František-predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 25. 15.10. TE-914_2020_JORD, Tóth Cs.-predaj pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 26. 15.11. TE-886_2020_Cedzo Rudolf_predaj p.č.1710-537
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 27. 15.12. TE-915_2020_FRANKOVKA _ prenájom NBP
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 28. 15.13. TE-916_2020_Győriová Viktória_prenájom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 29. 15.14. TE-917_2020_Horáčková - prenájom
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 30. 15.15. TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 31. 15.16. TE-893_2020_Ruzicska_orna pôda prenajom
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 32. 15.17. TE-804_2020 _DM fun s.r.o._prenajom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 33. 15.18. TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 34. 15.19. TE-885_2020_Kešiar Csaba_prenajom NBP
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 35. 15.20. TE-918_2020_Hájasová-H+H KVASIAREŇ_výpožička
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 36. 15.21. TE-883_2020_ZD, a.s. - p.č. 1001_vecné bremeno
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 37. 15.22. TE-919_2020_SABARIA s.r.o._ZBZVB
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 38. 15.23. TE-849_2020_Letné sezónne terasy
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 39. 15.24. TE-848_2020_Celoročné terasy
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 40. 16. TE_904_2020_ZS_normativa-upresnenie
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 41. 17. TE_905_2020_prepoc_udajov_k_15.9.2020
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 42. 18. TE_906_2020_zmena_rozpoctu_SKD_HN
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 43. 19. TE_902_2020_projekt_ZS_Eotvosa
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 44. 20. TE_903_2020_projekt_ZS_Komenskeho
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 45. 21. TE_922_2020_projekt_MS_mieru
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 46. 22. TE_923_2020_RO
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, kultúry a športu
 47. 23. TE_926_2020_. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2020
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 48. 24. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman - predseda finančnej komisie