Komisia verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 13.10.2020 o 14:00 Budova Mestskej polície

Schválený program
 1. 1. Otvorenie / Megnyitó
 2. 2. TE-716/2020, Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel / Javaslat Komárom Város ....../2020 számú ÁÉR elfogadására a gépjárművek ideiglenes parkolásáról
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga - viceprimátor/alpolgármester
 3. 3. TE-897/2020, Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta / Javaslat Komárom város …./2020-as számú általános érvényű rendelete a gépjárművel a történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga - viceprimátor
 4. 4. TE-898/2020, Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a 9/2019 / Javaslat a ..../2020 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja Komárom Város helyi kutyaadóról, a közterület használati adóról, a szálláshelyadóról, az árukiadó automata, a játékautomata-adóról, a gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról szóló 17/2012 számú ÁÉR-ét
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga - viceprimátor
 5. 5. Rôzne / Egyéb
 6. 6. Záver / Befejezés