Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 19.10.2020 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Schválenie návrhu programu
  2. 2. Informácia o situácii v Základnej škole Hlboká cesta 4, Bratislava – Mgr. Redechová
  3. 3. Informácia o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Vazovova 4, Bratislava – Mgr. Redechová
  4. 4. Investície do základných škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v období 2019-2022 – Ing. Kamenistý, Ing. Boďová
  5. 5. Informácia o počte detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa štatistických výkazov MŠVVaŠ SR k 15.09.2020 – Mgr. Horváthová
  6. 6. Rôzne
  7. 7. Záver