Komisia pre kultúru – Zasadnutie 19.10.2020 o 17:00 Videokonferencia

Návrh programu
  1. 1. Informácia o činnosti staromestských kultúrnych centier v súlade s novými opatreniami Covid – 19, Ing. Ernest Huska
  2. 2. Príprava novej obchodnej súťaže na priestor Ventúrska 9
  3. 3. Kontrola plnenia uznesení 25/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020 z rokovania Komisie pre kultúru, 21. 9. 2020
  4. 4. Informácia o Staromestskom kultúrnom lete 2020, Ing. Ernest Huska
  5. 5. Koncepcia kultúry 2030, predstavenie jej prípravy oddelením kultúry Magistrátu Hl. mesta Bratislavy, Mgr. art. Dana Kleinert
  6. 6. Diskusia - Ako vyžadovať plnenie uznesení KOKU miestnym úradom, návrh
  7. 7. Rôzne
  8. 8. Záver