Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.10.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. Sem môžete napísať nové body. Každý bod začnite na samostatnom riadku.
 2. Sem môžete napísať nové body. Každý bod začnite na samostatnom riadku.
 3. Sem môžete napísať nové body. Každý bod začnite na samostatnom riadku.
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 3a. Gabriela Masaryková, Jozef Horváth – kúpa stavby a pozemkov v k.ú. Handlová
  Návrh uznesenia

  MsZ  BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Gabriely Masarykovej, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozefa Horvátha, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania a na účel priľahlej záhrady, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania.

  MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2 a parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 8 166,75 €, uhradenú pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 3 rokov, v predloženom rozsahu.

 5. 3b. Emil Vrška, trvalý pobyt Handlová, Krátka 2 a Margita Lekárová, trvalý pobyt Handlová, Krátka 2
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Emila Vršku, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margity Lekárovej, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 v rozsahu výmery cca 30 m2, z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  b) Informáciu, že dňa 12.10.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok tvorí prístup k pozemkom a stavbe rodinnému domu v jeho vlastníctve.

  MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - pozemku v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 45276749-032020 vyhotoveného IGBM, s.r.o. Chrenovec-Brusno dňa 20.03.2020 a overeného dňa 01.07.2020 pod č. 578/2020, a to z parcely E-KN č. 531 – ostatná plocha o výmere 1881 m2 diel 1) o výmere 3 m2 a z parcely E-KN č. 536/1 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 diel 3) o výmere 24 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Emil Vrška, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margita Lekárová, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2, do podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 28,04 €/m2, t.j. 757,08 €, v predloženom rozsahu.

 6. 3c. Magdaléna Tomová, trvalý pobyt Handlová, Odbojárov č. 19
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Magdalény Tomovej, trvalý pobyt Handlová, Odbojárov č. 19, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to pozemky parcela C-KN č. 4189 – zastavaná plocha o výmere 242 m2 v rozsahu výmery cca 40 m2 a parcela C-KN č. 4190 – záhrada o výmere 140 m2 v rozsahu výmery cca 70 m2, z dôvodu užívania na účel prístupu k rodinnému domu v jej vlastníctve a na účel priľahlej záhrady, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE: a)Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 235/2020 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 26.08.2020 a overeného 11,09,2020 pod č. 1037/2020, a to pozemky parcela C-KN č. 4189/1 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 a parcela C-KN č. 4190/1 – záhrada o výmere 66 m2 v prospech Magdaléna Tomová, trvalý pobyt Handlová, Odbojárov č. 19, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 23,93 €/m2, t.j. 2 608,38 €.

  b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa a na účel priľahlej záhrady ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

 7. 3d. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Norberta Ondriša a manželky Denisy, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to pozemok parcela C-KN č. 404 – trvalý trávny porast o výmere 4262 m2 v rozsahu výmery 2832 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v k.ú. Nová Lehota, a to pozemok parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €.

  b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

 8. 3e. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to pozemok parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v rozsahu výmery cca 850 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a realizácie hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 62/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 22.06.2020 a overeného dňa 07.07.2020 pod č. 736/2020, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2, parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 a parcela C-KN č. 324/5 – zastavaná plocha o výmere 27 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 7,00 €/m2, t.j. 5 950,00 €.

  b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie prístavby k rodinnému domu a hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

   

 9. 3f. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) – vyhodnotenie OVS
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, ktorá bola neúspešná, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

 10. 3g. Predaj pozemku v k.ú. Handlová - vyhlásenie priameho predaja (na základe žiadosti Pavla Jurenku)
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Pavla Jurenku, trvalý pobyt Valaská Belá č. 221 a manželky Evy, trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 18/14 a návrh na schválenie zámeru predaja prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. priamym predajom, predložené Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom vo výške 8,70 €/m2 s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 02.11.2020 do 23.11.2020 do 15.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá :
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, parcelné číslo a výmeru žiadaného pozemku, plánovaný účel využitia predávanej nehnuteľnosti (v súlade s územným plánom), ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • vyjadrenie súhlasu s podmienkami priameho predaja,
  • čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9 ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 8,70 €/m2,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

  MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia priameho predaja, v predloženom rozsahu. 

   

 11. 3h. Predaj prebytočného majetku mesta formou OVS – RD súp. č. 692 v k.ú. Handlová, RD súp. č. 150 v k.ú. Nová Lehota a stavba súp. č. 3935 – OÚNZ (zubári)
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Handlová, a to stavba súp. č. 692 – rodinný dom - postavená na pozemku parcela C-KN č. 1628 v k.ú. Handlová, pozemok parcela C-KN č. 1628 – zastavaná plocha o výmere 104 m2 v k.ú. Handlová, stavba súp. č. 150 – budova - postavená na pozemku parcela C-KN č. 229/2 v k.ú. Nová Lehota, pozemky parcela C-KN č. 229/2 – zastavaná plocha o výmere 174 m2 v k.ú. Nová Lehota a parcela C-KN č. 229/1 – zastavaná plocha o výmere 651 m2 v k.ú. Nová Lehota, stavba súp. č. 3935 – OÚNZ - postavená na pozemku parcela C-KN č. 489/1 v k.ú. Handlová a pozemku parcela C-KN č. 489/1 – zastavaná plocha o výmere 223 m2 v k.ú. Handlová, z dôvodu prebytočnosti a zlého technického stavu, predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE:                                                                                                                                                                                                A/ Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 692 – rodinný dom - postavená na pozemku parcela C-KN č. 1628 a pozemok parcela C-KN č. 1628 – zastavaná plocha o výmere 104 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 2 475,41 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 02.11.2020 do 23.11.2020 do 15.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá :
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, súp. č. stavby a parcelné číslo žiadaného pozemku, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom), ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy,
  • vyjadrenie súhlasu s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9 ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 2 475,41 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

  B/ Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 150 – budova - postavená na pozemku parcela C-KN č. 229/2 a pozemky parcela C-KN č. 229/2 – zastavaná plocha o výmere 174 m2 a parcela C-KN č. 229/1 – zastavaná plocha o výmere 651 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 13 080,53 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 02.11.2020 do 23.11.2020 do 15.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá :
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, súp. č. stavby a parcelné číslo žiadaných pozemkov, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom), ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy,
  • vyjadrenie súhlasu s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9 ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 13 080,53 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

  C/ Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 3935 – OÚNZ - postavená na pozemku parcela C-KN č. 489/1 a pozemku parcela C-KN č. 489/1 – zastavaná plocha o výmere 223 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 49 832,59 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 02.11.2020 do 23.11.2020 do 15.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá :
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, súp. č. stavby a parcelné číslo žiadaného pozemku, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom), ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy,
  • vyjadrenie súhlasu s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9 ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 49 832,59 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

  MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia priameho predaja, v predloženom rozsahu.

  I. Predaj stavby a pozemkov v k.ú. Handlová na základe OVS (Kolkáreň)

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 s minimálnou kúpnou cenou vo výške 72 000,00 €, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom zníženou o 25 % vo výške 72 000,00 € s nasledovnými podmienkami :

  • termín predkladania súťažných návrhov od 02.11.2020 do 23.11.2020 do 15.00 hod.
  • záujemca o kúpu nehnuteľností podá
  • súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a stručný popis podnikateľského zámeru, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,
  • návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,
  • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 72 000,00 €,
  • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka).

  MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

   

 12. 4. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Handlová“
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, vedúci odd. mestských projektov
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE:  Informáciu o projekte s názvom: „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  v meste Handlová“, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56.

  MsZ SCHVAĽUJE:

  1.predloženie Žiadosti o NFP s názvom: „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  v meste Handlová“, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56,

  2.spolufinancovanie projektu s názvom: „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  v meste Handlová“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadateľa Mesta Handlová, maximálne vo výške 21 000,00 €,

  3.zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu žiadateľa Mesta Handlová,

  4.zabezpečenie vlastných / iných zdrojov na realizáciu stavebnej časti zámeru najneskôr do dňa ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.

   

 13. 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na rok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na rok 2021, predložený Ing. Tiborom Kolorédym, prednostnom MsÚ, bez výhrad.

  MsZ SCHVAĽUJE: Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na rok 2021, v predloženom rozsahu. 

 14. 6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021, predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová, bez výhrad.

 15. 7. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021 predložený Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou DK MH, bez výhrad.

  SCHVAĽUJE: Návrh Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych a športových podujatí v roku 2021 v predloženom rozsahu. 

 16. 8. Návrh na udelenie ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2020
  Predkladateľ: Predkladajú: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulínyová, ved. kancelárie primátorky mesta
  Návrh uznesenia

  MsZ SCHVAľUJE: udelenie Čestného občianstva  (§ 22 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2020 Jánovi Procnerovi

  MsZ SCHVAĽUJE: udelenie Ceny mesta  (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2020 Anežke Balušinskej

  MsZ SCHVAĽUJE: udelenie  Ceny mesta  (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2020 Divadlu pri kolkárni

  MsZ SCHVAĽUJE: udelenie Ceny mesta  (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2020 Ivanovi Jakušovskému

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Ceny primátora mesta (§24 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2020 (KOMU)

 17. 9. Plán zimnej údržby 2020/2021 - HATER – HANDLOVÁ, spol. s r. o.
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Mgr. Vladimír Borák, konateľ spoločnosti
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Handlová a mestských častiach 2020/2021 predložený Mgr. Vladimírom Borákom konateľom spoločnosti bez výhrad.

   

 18. 10. Informatívne správy MsBP Handlová, s. r. o.
 19. 10a. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady v období od 01.04.2020 do 30.09.2020
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady v období od 01.04.2020 do 30.09.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad.

 20. 10b. Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.04.2020 do 30.09.2020
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
  Návrh uznesenia

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.04.2020 do 30.09.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad.

 21. 11. Rôzne
 22. 11a. Návrh na odvolanie a delegovanie člena správnej rady a dozornej rady spol. RTV Prievidza, s.r.o.
  Predkladateľ: Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 23. 11b. Zmena členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 24. 12. Diskusia a odpovede na otázky poslancov MsZ
 25. 13. Interpelácia
 26. 14. Záver