Mestská rada – Zasadnutie 21.10.2020 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. TE-891/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének módosítására a 2020-as évben - Idősek otthona
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 3. 3. TE-920/2020 Žiadosť o kapitalizáciu nájomného - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. kérelme a bérleti díj tőkésítésére
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 4. 4. TE-800/2020 Podnikateľský plán spoločnosti CALOR s.r.o na rok 2021 - A CALOR Kft. üzleti terve a 2021-es évben
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 5. 5. TE-882/2020 Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020 - A COMORRA SERVIS javaslata költségvetés módosítására a 2020-as évben
  Predkladateľ: Ing. Pál Banai PhD
 6. 6. TE-899/2020 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „Hracia zostava pre najmenších návštevníkov Termálneho kúpaliska v Komárne“ - Határozati javaslat projekt társfinanszírozására "Játékelemek a Komáromi Termálfürdő legfiatalabb látogatóinak"
  Predkladateľ: Ing. Pál Banai PhD
 7. 7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 8. 7.1. TE-887/2020 Zmena Programového rozpočtu na rok 2020 - Návratná finančná výpomoc - Javaslat programozott költségvetés módosítására a 2020-as évben - Visszafizetendő pénzügyi támogatás
 9. 7.2. TE-888/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 -Civilná ochrana, požiarna ochrana a údržba - Javaslat programozott költségvetés módosítására a 2020-as évben - Polgárvédelem, tűzvédelem és karbantartás
 10. 7.3. TE-889/2020 Financovanie projektu CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" – Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere č. 3005/18/022 - CULTPLAY projekt finanszírozása – 4-es számú toldalék a hitelszerződéshez
 11. 7.4. TE-896/2020 Financovanie projektu Interreg SKHU/1601/2.2.1/359 Kn-Kn Impro Trans Interreg SKHU/1601/2.2.1/359 Kn-Kn Impro Trans projekt
 12. 7.5. TE-894/2020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020– Nákup kontajnerov - Javaslat programozott költségvetés módosítására a 2020-as évben
 13. 7.6. TE-923/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
 14. 8. TE-716/2020 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 számú ÁÉR elfogadására a gépjárművek ideiglenes parkolásáró
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 15. 9. TE-897/2020 Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Javaslat Komárom város …./2020-as számú általános érvényű rendelete a gépjárművel a történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 16. 10. TE-898/2020 TE-898/2020, Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a 9/2019 - Javaslat a ..../2020 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja Komárom Város helyi kutyaadóról, a közterület használati adóról, a szálláshelyadóról, az árukiadó automata, a játékautomata-adóról, a gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról szóló 17/2012 számú ÁÉR-ét
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 17. 11. TE-901/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo ......../2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat Komárom Város ...../2020 sz. általános érvényű rendeletére, Komárom város célalapjából megítélt ösztödíjakra a tehetségek támogatására
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 18. 12. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 19. 12.1. TE-900/2020 Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2020/2021 - Tájékoztató a gyermekek és a tanulók számáról Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2020/2021-es iskolai tanévben
 20. 12.2. TE-904/2020 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia - Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítása – normatív támogatás
 21. 12.3. TE-905/2020 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2020 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2020 - Javaslat az iskolai intézmények 2020. évi költségvetésének módosítására a 2020.9.15-ei diáklétszám változás után
 22. 12.4. TE-906/2020 Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi - Javaslata Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák mellett működő iskolai klubok 2020-as évi költségvetésének módosítására – az iskolai klubokba beíratott anyagi szükségletben lévő diákok kedvezményének átfizetése
 23. 12.5. TE-902/2020 Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v ZŠ s VJM Eötvösova - „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II“ projekt megvalósítása az Eötvös utcai alapiskolában
 24. 12.6. TE-903/2020 Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v ZŠ J.A.Komenského - „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II“ projekt megvalósítása a J.A. Komensky alapiskolában
 25. 12.7. TE-922/2020 Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v MŠ mieru - „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II“ projekt megvalósítása az Béke utcai óvodában
 26. 13. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 27. 13.1. TE-907/2020 Pridelenie bytu - KL 4/20
 28. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 29. 14.1. TE-842_2020_Židek Viliam_OZ
 30. 14.2. TE-868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_OZ
 31. 14.3. TE-845_2020_Animátori_OZ
 32. 14.4. TE-TE-909_2020_IMMO-MEM, s.r.o._predaj
 33. 14.5. TE-911_2020_Takáč Peter_predaj pozemku
 34. 14.6. TE-912_2020_Vlček Erik_predaj pozemku
 35. 14.7. TE-684_2020_Fábry Gabriela_predaj pozemku
 36. 14.8. TE-913_2020_Farkas František-predaj pozemku
 37. 14.9. TE-914_2020_JORD, Tóth Cs.-predaj pozemku
 38. 14.10. TE-886_2020_Cedzo Rudolf_predaj pozemku
 39. 14.11. TE-915_2020_FRANKOVKA_prenájom NBP
 40. 14.12. TE-916_2020_Győriová Viktória_prenájom pozemku
 41. 14.13. TE-917_2020_Horáčková_prenájom
 42. 14.14. TE-649_2020_IKEA_orna pôda_prenájom
 43. 14.15. TE-893_2020_Ruzicska_orná pôda_prenájom
 44. 14.16. TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku
 45. 14.17. TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
 46. 14.18. TE-885_2020_Kešiar Csaba_prenájom NBP
 47. 14.19. TE-918_2020_Hájasová-H+H KVASIAREŇ_výpožička
 48. 14.20. TE-883_2020_ZD, a.s. - p.č. 1001_vecné bremeno
 49. 14.21. TE-919_2020_SABARIA s.r.o._ZBZVB
 50. 14.22. TE-849_2020_Letné sezónne terasy
 51. 14.23. TE-848_2020_Celoročné terasy
 52. 14.24. TE-928_2020_SRMV_Darovacia zmluva
 53. 14.25. TE-932_2020_Návrh úpravy ocenenia_geotermálny vrt M-2
 54. 15. TE-926/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2020 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 55. 16. Záver – Befejezés
 56. 17. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 12.10.2020 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
 57. 18. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.10.2020 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
 58. 19. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 12.10.2020 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
 59. 20. Správa finančnej komisie zo dňa 14.10.2020 - A pénzügyi bizottság beszámolója
 60. 21. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 13.10.2020 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
 61. 22. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 13.10.2020 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
 62. 23. Správa komisie pre digitalizáciu a transparentnosť zo dňa 8.10.2020 - Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság beszámolója