Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – Zasadnutie 06.10.2020 o 16:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia
  Zápisnica

  Predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová, privítala prítomných, ospravedlnila neprítomného člena komisie a uviedla, že komisia je uznášaniaschopná, bola prítomná väčšina členov komisie.    

  Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý dostali členovia komisie pred zasadnutím komisie v mailovej alebo v písomnej podobe. S návrhom komisia súhlasila a nik z prítomných nemal pripomienky.

   

 2. 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová
  Predkladateľ: predkladá ústne Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová.
  Zápisnica

  Správu o činnosti MsP Handlová predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová. Vo svojej správe predložil štatistické údaje udalostí, zákrokov a priestupkov, ktoré riešili príslušníci MsP za obdobie od posledného zasadnutia komisie.

   

  MUDr. Iveta Hlobíková sa informovala, či by bolo možné požiadať o pomoc a súčinnosť príslušníkov MsP Handlová pri kontrole dodržiavania liečebného režimu u detí. Nakoľko pri chorobe, či prechladnutí prvých 5 dní nepotrebujú ospravedlnenku od lekára.

   

  Bc. Alžbeta Orthová sa vyjadrila, že kontrolu dodržiavania liečebného režimu počas prvých piatich dní by bolo lepšie zabezpečiť cez sociálne oddelenie MsÚ Handlová. Bolo by to možné realizovať prostredníctvom pracovníkov Národného projektu terénnej sociálnej práce – terénnych pracovníkov. Keďže sociálne oddelenie pravidelne spolupracuje so školami v meste. Nakoľko príslušníci MsP majú veľa inej práce a dôležitých zásahov.

   

  U Z N E S E N I E :

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   berie na vedomie  Správu o činnosti MsP Handlová, ktorú predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová, bez pripomienok.

 3. 3. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia
  Predkladateľ: predkladá ústne Mgr. Zuzana Šaláteková, referent sociálnych služieb MsÚ Handlová.
  Zápisnica

   

  K aktualizácií poradovníka podala informácie Mgr. Zuzana Šaláteková, ktorej odovzdala slovo predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová. Mgr. Zuzana Šaláteková informovala členov komisie, že od posledného zasadnutia sa neuvoľnil žiaden byt osobitného určenia.

   

  Mgr. Zuzana Šaláteková ďalej predložila členom komisie nové žiadosti občanov mesta o zaradenie do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia :   

   

  Žiadosť o byt osobitného určenia si podali nasledovní občania mesta Handlová: 

   

  Ladislav Bauer, Handlová

  Jaroslav Hlaváčik, Handlová

             

  Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťami.  Ku každej sa vyjadrili osobitne.

  Žiadosť p. Ladislava Bauera komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov nakoľko, spĺňa všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách  pri  zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť p. Ladislava Bauera o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odsúhlasili (12 členov bolo za, 0 proti, nikto sa nezdržal hlasovania), takže bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

  Žiadosť p. Jaroslava Hlaváčika komisia neodporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov, nakoľko dôvody v nej uvedené členovia komisie nepovažovali za zdravie a život ohrozujúce.

  Žiadosť p. Jaroslava Hlaváčika o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie odhlasovali nasledovne (0 členov bol za, 12 proti, nikto sa nezdržal hlasovania), takže nebude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia.

   

  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia si podala občianka :

  Anna Prišticová, Handlová

   

  Členovia komisie sa zaoberali dôvodmi, ktoré uviedla žiadateľka vo svojej  žiadosti. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Anny Prišticovej, členovia komisie neschválili a odhlasovali nasledovne (0 členov bolo za, 12 proti, nikto sa nezdržal hlasovania).

   

             

  U Z N E S E N I E :

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča  zaradiť do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia žiadosť p. Ladislava Bauera.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ neodporúča zaradiť do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia žiadosť p. Jaroslava Hlaváčika.

   

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča  prednostné pridelenie bytu pre p. Annu Prišticovú.

   

   

 4. 4. Rôzne
  Zápisnica

   

  bode rôznom sa komisia zaoberala dlhodobo pretrvávajúcimi susedskými spormi v obytnom dome na adrese 29.augusta 1.

  Na základe dlhodobo pretrvávajúcich sporov sa komisia rozhodla vyradiť z poradovníka žiadateľov žiadosť p. Sidónie Ištokovej, a nepredĺženie nájomnej zmluvy p. Gustávovi Ištokovi. Nakoľko došlo k porušeniu ustanovení Zásad prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová, časť tretia, článok II., odstavec 8 písm. g), do poradovníka uchádzačov o BOU nemôže byť zaradený občan, ktorý by pre iné závažné dôvody narúšal spolunažívanie.

  Vyradenie žiadosti p. Sidónie Ištokovej prítomní členovia komisie jednohlasne odsúhlasili (12 členov bolo za, 0 proti a nikto sa nezdržal hlasovania). Nepredĺženie nájomnej zmluvy pre

  p. Gustáva Ištoka prítomní členovia komisie jednohlasne odsúhlasili (12 členov bolo za, 0 proti a nikto sa nezdržal hlasovania).

  Ďalej sa členovia komisie zaoberali žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová, ktoré predložila predsedníčka Bc. Alžbeta Orthová. Podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2021 pre občianske združenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov vo výške 1.000 € na činnosť klubu.

  Členovia komisie sa danou žiadosťou zaoberali, a navrhli na schválenie sumu 500 €.

   

  Bc. Alžbeta Orthová predsedníčka komisie predložila aj ďalšiu žiadosť ZO SZZP v Handlovej  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2021 vo výške 390 € na činnosť klubu.

  Členovia komisie sa danou žiadosťou zaoberali a vyjadrili podporu pre ZO SZZP v Handlovej s ohľadom na jej dlhoročné pôsobenie v meste a ich aktivity v prospech občanov mesta.  A preto sa uzhodli na návrhu a schválení dotácie vo výške 700 €.

   

  U Z N E S E N I E :

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  vyradiť z poradovníka žiadateľov žiadosť p. Sidónie Ištokovej.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  nepredĺžiť nájomnú zmluvu  p. Gustávovi Ištokovi.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  schválenie sumy 500 € k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2021 pre občianske združenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov, na činnosť klubu v roku 2021, ktorú predložila Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie.

   

  Komisia  zdravotná,  sociálna a ochrany verejného poriadku  pri  MsZ   odporúča  schválenie sumy 700 € k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2021 pre ZO SZZP v Handlovej, na činnosť klubu v roku 2021, ktorú predložila Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie.

   

   

 5. 5. Záver
  Zápisnica

  Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie, na záver poďakovala členom komisie za účasť a ich aktívny prístup k predloženým materiálom. Zasadnutie komisie ukončila.   

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Bc. Alžbeta Orthová
Prítomní
 • Mgr. Erika Budovičová
 • MUDr. Alica Buzalková
 • Peter Dudáš
 • MUDr. Iveta Hlobíková
 • Bc. Marcel Jánošík
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Viera Mrázová
 • PhDr. Emília Nyitraiová
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Mária Róžová
 • Jozef Šafárik
 • Milan Sýkora
Ospravedlnení
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia
 2. 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová
  Predkladateľ: predkladá ústne Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová.
 3. 3. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia
  Predkladateľ: predkladá ústne Mgr. Zuzana Šaláteková, referent sociálnych služieb MsÚ Handlová.
 4. 4. Rôzne
 5. 5. Záver