Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

zo dňa 28. 5. 2015.

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 2. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave
 3. 11. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 4. 12. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 5. 13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 6. 14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave
 7. 15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 8. 16. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 9. 35a. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 10. 36. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves
 11. 37. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 12. 39. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava
 13. 41. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 14. 42. Interpelácie
 15. 43. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 11.06.2015 14:22
4. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 1240/213, parc. č. 22218/11, parc. č. 3184/2, parc. č. 1222/8 spoločnosti Ružinovská 1 s.r.o., so sídlom v Bratislave
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková
Za: 22 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 11 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 11.06.2015 14:26
5. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA ­ MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 11.06.2015 14:27
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová
Za: 31 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Hrčka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 11.06.2015 14:45
11. Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 5: 11.06.2015 14:46
12. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová
Za: 26 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 6: 11.06.2015 14:51
12. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 2 Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 7: 11.06.2015 15:06
12. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Milan Vetrák
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 8: 11.06.2015 15:12
13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Iveta Plšeková
Za: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 11.06.2015 15:22
15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Iveta Plšeková
Za: 31 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 11.06.2015 15:25
16. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Hlasovanie o návrate do bodu 14 - návrh p. Vetráka

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Ján Mrva , Iveta Plšeková
Za: 30 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 11.06.2015 15:45
14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave

návrh p. Budaja

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová
Za: 27 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 4 Ján Buocik , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 3 Pavol Bulla , Milan Černý , Juraj Káčer
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 11.06.2015 15:46
14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave

návrh p. Borguľu

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 27 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 2 Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 1 Ján Buocik
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 13: 11.06.2015 15:46
14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave

návrh p. Uhlera

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 16 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 2 Peter Pilinský , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 10 Martin Borguľa , Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 5 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 14: 11.06.2015 15:47
14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave

návrh p. Zaťovičovej

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 16 Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 3 Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Ondrej Dostál , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 15: 11.06.2015 15:48
14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v meste Bratislave

návrh ako celok so zmenami

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová
Za: 25 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 6 Pavol Bulla , Ján Buocik , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 3 Milan Černý , Izabella Jégh , Juraj Káčer
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 11.06.2015 15:53
16. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 27 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 11.06.2015 15:55
35a. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 15 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 1 Peter Hanulík
Zdržali sa: 11 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 11.06.2015 16:03
36. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

procedurálny návrh p. Hrčku

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Jozef Uhler
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 11.06.2015 16:09
36. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

návrh p. Grendela

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 11.06.2015 16:10
36. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

Hlasovanie o celom uznesení

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Hrčka
Hlasovanie č. 21: 11.06.2015 16:21
37. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 22
Neprítomní: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 14 Ján Budaj , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 4 Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 3 Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 22: 11.06.2015 16:23
37. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 28 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 11.06.2015 16:24
39. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 26 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 11.06.2015 16:27
41. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 27 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 11.06.2015 16:46
43. Rôzne

Návrh p. Ferenčákovej

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 11.06.2015 16:57
43. Rôzne

Návrh p. Petoprstej, p. Augustinič a p. Vetráka

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 11.06.2015 17:06
43. Rôzne

Návrh p. Kimerlingovej

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 21 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Proti: 4 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Milan Vetrák
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Milan Černý , Gábor Grendel , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 28: 11.06.2015 17:13
43. Rôzne

Návrh p. Kaliského

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 23 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Ján Mrva , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0

Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

zo dňa 28. 5. 2015.

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 1240/213, parc. č. 22218/11, parc. č. 3184/2, parc. č. 1222/8 spoločnosti Ružinovská 1 s.r.o., so sídlom v Bratislave
 2. 2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 3. 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave
 4. 4. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave
 8. 8. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 10. 10. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves
 12. 12. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 13. 13. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača
 14. 14. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava
 15. 15. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 16. 16. Interpelácie
 17. 17. Rôzne