Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015
 2. 2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 3. 3a. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť
 4. 3b. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov
 5. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014
 6. 4a. Starý most a jeho názvy
 7. 5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 8. 6. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 9. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej
 10. 8. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave
 11. 9. Návrh na predaj novovytorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej
 13. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave
 14. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 15. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 16. 14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 17. 15. Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“
 18. 16. Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)
 19. 17. Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)
 20. 18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)
 21. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako štvrtí v poradí)
 22. 21. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 23. 22. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 24. 23. Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta
 25. 24. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok
 26. 25. Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave
 27. 25a. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 28. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
 29. 26a. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
 30. 26b. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 31. 27. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
 32. 28. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
 33. 29. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
 34. 30. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
 35. 31. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
 36. 32. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku
 37. 33. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač
 38. 34. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
 39. 35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava
 40. 36. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.
 41. 37. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej
 42. 38. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 43. 39. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 44. 40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
 45. 41. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 46. 44. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží
 47. 45. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 48. 46. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 47. Interpelácie
 50. 48. Rôzne
 51. 49. Informačné materiály:
 52. 49a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 53. 49b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 54. 49c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 55. 49d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 56. 49e. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava
 57. 49f. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 28, Gercenova 11, Černyševského 3, Bradáčova 5, Beňadická 3 vlastníkom bytov
 58. 49g. Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie II. štvrťroka
 59. 49h. Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie III. štvrťroka
 60. 49i. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 28. 9. 2015 do 25. 10. 2015
 61. 50. Materiály na zaradenie do programu

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

o 16:00 hod. Vystúpenie občanov

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 19.11.2015 08:54
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 19.11.2015 08:55
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 19.11.2015 08:56
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 26a - odmena kontrolórovi

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Ján Buocik , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 32 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 19.11.2015 08:57
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 26b - plat primátora

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 19.11.2015 08:58
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 25a - memorandum

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 33 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Bajan
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 19.11.2015 08:59
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 1

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 19.11.2015 09:00
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 16

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 27 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 8: 19.11.2015 09:01
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 17

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ignác Kolek
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 9: 19.11.2015 09:01
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 18

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 19.11.2015 09:02
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 19

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Milan Černý , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 28 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 19.11.2015 09:02
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 20

Prítomní: 13
Neprítomní: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 9 Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Ján Budaj , Dana Čahojová , Martin Chren , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 12: 19.11.2015 09:02
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 21

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 19.11.2015 09:03
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 22

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 19.11.2015 09:04
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 23

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 19.11.2015 09:04
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 24

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 19.11.2015 09:05
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 43

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 19.11.2015 09:05
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 44

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Milan Černý , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 19.11.2015 09:06
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 45

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 19.11.2015 09:06
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 46

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 19.11.2015 09:09
03. Program rokovania

Návrh p. Pilinského o zaradení bodu 40 ako 3a

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 31 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 19.11.2015 09:09
03. Program rokovania

Návrh p. Pilinského o zaradení bodu 43 ako 3b

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 29 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 22: 19.11.2015 09:14
03. Program rokovania

Návrh p. Budaja

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Vladimír Bajan
Zdržali sa: 16 Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 3 Gabriela Ferenčáková , Oliver Kríž , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 23: 19.11.2015 09:17
03. Program rokovania

Návrh p. Žitného - zaradenie bodu 4a

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Juraj Káčer
Hlasovanie č. 24: 19.11.2015 09:26
03. Program rokovania

Program ako celok

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Budaj , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 25: 19.11.2015 09:41
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Ján Buocik , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 19.11.2015 09:51
2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 24 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 19.11.2015 10:01
3a Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Rača, do správy MČ Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici ­ tretia časť
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 30 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 19.11.2015 10:02
3b Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, .............., Budatínska 49, vlastníkom bytov
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 32 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 19.11.2015 10:05
4. VZN mesta Bratislavy ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN mesta Bratislavy č. 12/2001
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 24 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Gabriela Ferenčáková , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 30: 19.11.2015 10:41
4a Starý most a jeho názvy

Návrh na ukončenie diskusie

Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Za: 18 Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 3 Ondrej Dostál , Peter Hanulík , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 4 Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Martin Kuruc , Iveta Plšeková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 19.11.2015 10:45
4a Starý most a jeho názvy
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 26 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 32: 19.11.2015 10:57
5. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Radoslav Olekšák , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 15 Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 15 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 33: 19.11.2015 11:46
6. Návrh na predaj pozemku v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného os. zreteľa

návrh p. Budaja

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marta Černá , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 34: 19.11.2015 11:47
6. Návrh na predaj pozemku v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného os. zreteľa

druhá časť uznesenia

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 36 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 19.11.2015 11:53
7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej

návrh p. Budaja

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 34 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 19.11.2015 11:53
7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 34 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 19.11.2015 11:56
8. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - nehnuteľnosť v k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave

alternatíva č. 3

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 30 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Juraj Káčer
Hlasovanie č. 38: 19.11.2015 12:10
9. Návrh na predaj novovytorených pozemkov v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Milan Černý , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 15 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 39: 19.11.2015 12:11
9. Návrh na predaj novovytorených pozemkov v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 0
Proti: 2 Pavol Bulla , Juraj Káčer
Zdržali sa: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 40: 19.11.2015 12:14
10. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúce zriadenie vecného bremena k časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 3 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Ignác Kolek
Hlasovanie č. 41: 19.11.2015 12:15
11. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľnosti ­ nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Za: 37 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 19.11.2015 12:33
12. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 12 Dana Čahojová , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 43: 19.11.2015 12:37
13. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 31 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 19.11.2015 12:48
14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 22
Neprítomní: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 22 Ján Budaj , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 19.11.2015 12:49
14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 22 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Chren
Hlasovanie č. 46: 19.11.2015 13:12
15. Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Hrčka , Peter Pilinský , Lucia Štasselová
Za: 29 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 3 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ignác Kolek
Zdržali sa: 6 Ján Budaj , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 19.11.2015 13:18
21. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Doprava 2014 ­ 2020
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marian Greksa , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 35 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 19.11.2015 13:31
22. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marian Greksa , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský
Za: 36 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 19.11.2015 15:13
23. Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží ­ Environmentálna záťaž ­ skládka CHZJD ­ Vrakunská cesta

Návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 15 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 21 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 1 Juraj Káčer
Hlasovanie č. 50: 19.11.2015 15:14
23. Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží ­ Environmentálna záťaž ­ skládka CHZJD ­ Vrakunská cesta
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 51: 19.11.2015 15:46
24. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

Návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Milan Černý , Juraj Káčer , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 19.11.2015 16:04
25. Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Za: 30 Katarína Augustinič , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Budaj
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 19.11.2015 17:05
16. Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Marian Greksa , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 23 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Proti: 1 Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 8 Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 54: 19.11.2015 17:37
17. Petícia za zrušenie uznesenia poslancov mesta Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku

Návrh p. Mrvu

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Marian Greksa , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 19.11.2015 17:38
17. Petícia za zrušenie uznesenia poslancov mesta Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku

časť A

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Marian Greksa , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Martin Chren , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 19.11.2015 18:25
18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)
Prítomní: 19
Neprítomní: 26 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 16 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Richard Mikulec , Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 57: 19.11.2015 18:47
18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 18 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler
Proti: 2 Pavol Bulla , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Lucia Štasselová
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015
 2. 2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností - MATERIÁL BOL STIAHNUTÝ Z PROGRAMU
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014
 5. 5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej
 8. 8. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na predaj novovytorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej
 11. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 14. 14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 15. 15. Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“
 16. 16. Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)
 17. 17. Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)
 18. 18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)
 19. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako štvrtí v poradí)
 20. 20. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - MATERIÁL BOL STIAHNUTÝ Z PROGRAMU
 21. 21. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 22. 22. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 23. 23. Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta
 24. 24. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok
 25. 25. Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave
 26. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
 27. 27. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
 28. 28. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
 29. 29. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
 30. 30. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
 31. 31. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
 32. 32. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku
 33. 33. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač
 34. 34. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
 35. 35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava
 36. 36. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.
 37. 37. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej
 38. 38. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 39. 39. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 40. 40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
 41. 41. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 42. 42. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť
 43. 43. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov
 44. 44. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží
 45. 45. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 46. 46. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 47. Interpelácie
 48. 48. Rôzne
 49. 49. Informačné materiály:
 50. 49a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 51. 49b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 52. 49c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 53. 49d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 54. 49e. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava
 55. 49f. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 28, Gercenova 11, Černyševského 3, Bradáčova 5, Beňadická 3 vlastníkom bytov
 56. 49g. Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie II. štvrťroka
 57. 49h. Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie III. štvrťroka
 58. 49i. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 28. 9. 2015 do 25. 10. 2015
 59. 50. Materiály na zaradenie do programu
 60. 50a. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
 61. 50b. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 62. 50c. Starý most a jeho názvy
 63. 50d. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.