Mestská rada – Zasadnutie 26.11.2015 o 09:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program
 1. a. Návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 2. 1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 3. 2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
 4. 2a. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 5. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 6. 3a. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
 7. 4. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 8. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 9. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 10. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 11. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave
 12. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 13. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 14. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 15. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 16. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 17. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 18. 15. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 19. 16. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku
 20. 17. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park
 21. 18. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave
 22. 19. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 23. 20. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2015
 24. 21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 25. 22. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 26. 23. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 27. 24. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 28. 25. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 29. 26. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 30. 26a. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99€
 31. 26b. Indikatívna finančná čast PHSR na obdobie 2015 – 2020
 32. 27. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 33. 28. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 34. 29. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 10. 12. 2015
 35. 30. Rôzne
Návrh programu
 1. 1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 2. 2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 4. 4. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 5. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 15. 15. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 16. 16. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku
 17. 17. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park
 18. 18. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave
 19. 19. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 20. 20. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2015
 21. 21. Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť upravením predmetu činnosti
 22. 22. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 23. 23. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 24. 24. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 25. 25. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 26. 26. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 27. 27. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 28. 28. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 29. 29. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 10. 12. 2015
 30. 30. Rôzne
 31. 30a. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99€
 32. 30b. Indikatívna finančná čast PHSR na obdobie 2015 – 2020
 33. 30c. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 34. 30d. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 35. 31. Materiály členov mestskej rady na prihlásenie do programu:
 36. 31a. Návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 37. 31b. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
 38. 31c. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 39. 31d. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách