Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania – Zasadnutie 24.11.2015 o 15:00 Magistrát, č.dv. 103

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018
  2. 2. Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  3. 3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov
  4. 4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny
  5. 5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov
  6. 6. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2016
    Materiály   Prevziať všetky
  7. 7. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST