Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.11.2015 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Verejné osvetlenie
 4. 4. Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ
 5. 5. Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“
 6. 6. Návrhy uznesení
 7. 7. Záver
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Verejné osvetlenie
 4. 4. Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ
 5. 5. Návrhy uznesení
 6. 6. Záver