Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
  Predkladateľ: starosta
 4. 4. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012
  Predkladateľ: starosta
 5. 5. Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016
  Predkladateľ: starosta
 6. 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
  Predkladateľ: starosta
 7. 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016
  Predkladateľ: kontrolór obce
 8. 8. Prerokovanie platu starostu
  Predkladateľ: predseda finančnej komisie
 9. 9. Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)
  Predkladateľ: starosta
 10. 10. Odmeny poslancov OZ
  Predkladateľ: starosta
 11. 11. Rôzne
 12. a. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová
  Predkladateľ: starosta
 13. b. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová
  Predkladateľ: starosta
 14. c. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová
  Predkladateľ: starosta
 15. d. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937
  Predkladateľ: starosta
 16. e. Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace
  Predkladateľ: starosta
 17. f. Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka
  Predkladateľ: starosta
 18. g. Návrh zmluvy ŠFRB
  Predkladateľ: starosta
 19. h. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s.
  Predkladateľ: starosta
 20. i. Zmluva na poistenie obecného majetku
  Predkladateľ: starosta
 21. j. Poľovné združenie FALCO Veľká Paka
  Predkladateľ: poslanec Žilinský
 22. k. Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR
  Predkladateľ: starosta
 23. l. Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia
  Predkladateľ: starosta
 24. 12. Diskusia
 25. 13. Návrh uznesenia
 26. 14. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. 4. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012
 5. 5. Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016
 6. 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
 7. 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016
 8. 8. Prerokovanie platu starostu
 9. 9. Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)
 10. 10. Odmeny poslancov OZ
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Diskusia
 13. 13. Návrh uznesenia
 14. 14. Záver