Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: primátor
  Primátor mesta Ing. Mgr. art. Roman Maroš otvoril rokovanie MsZ a skonštatoval, že je prítomných 13 poslancov MsZ a tým je uznášania schopné.
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  Predkladateľ: primátor
  Návrhová komisia:
  predseda JUDr. Štefan Haulík
  p. Anton Hrica
  Ing. Martin Smeja, PhD.
 3. 3. Schválenie programu
  Predkladateľ: primátor
 4. 4. Informácia primátora
  Predkladateľ: primátor
  - 22. 1. 2016 - otvorenie mostíka v lokalite Zippava
  - schvaľovanie PHSR
  - prijal štrajkujúcich učiteľov na mestskom úrade
  - prijal pozvanie prezidenta SR a mal s ním dve stretnutia
  - organizácia zodpovednosti výrobcov – prebiehajú rokovania,
  - v našom meste sa uskutočnili farský ples a mestský ples
  - vyhodnotenie hádzanárskej sezóny a zahájenie zimného cyklomaratónu
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 6. 6. Riešenie otázky Polygón
  Predkladateľ: JUDr. Štefan Haulík
 7. 7. Riešenie otázky CMZ I. stupňa
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Kalivoda
 8. 8. Návrh na mimosúdne vyrovnanie p. Valovič
  Predkladateľ: prednostka
 9. 9. Informácia o projekte "Slávnosti krajiny - Stupava 2020"
  Predkladateľ: Ing. Denisa Klačmanová
 10. 10. Návrh dotácií 2016
  Predkladateľ: prednostka
 11. 11. Veci majetkové
  Predkladateľ: prednostka
 12. 11.1. Anna Nemcová, Peter Móza – ponuka na uplatnenie predkupného práva
 13. 11.2. Juraj Rýdzi – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 14. 11.3. BVS, a.s. – žiadosť o prehodnotenie ceny za prenájom pozemku a za zriadenie vecného bremena
 15. 11.4. Radoslav Šiša – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 16. 11.5. BROKMETAL s.r.o. – žiadosť o zníženie výšky nájmu do doby vydania stavebného povolenia
 17. 11.6. Ing. Marek Leporis, PhD. – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 18. 11.7. p. Garayová – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 19. 11.8. p. Šáli – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 20. 11.9. Zmluva o poskytovaní VPS zo strany TSS, s.r.o.
 21. 11.10. TSS s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010
 22. 11.11. Žiadosť o prenájom pozemku č. 917/1 a pozemku parc. Č. 918/1 k.ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z.
 23. 12. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MsP
  Predkladateľ: primátor
 24. 13. Priebežná informácia o stave rokovaní o získaní návratných zdrojov financovania pre Mesto Stupava
  Predkladateľ: prednostka
 25. 14. Odvolanie člena komisie
  Predkladateľ: prednostka
 26. 15. Informácia o vykonanej kontrole projektu "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Stupava"
  Predkladateľ: prednostka
 27. 16. Správa o výsledku kontroly MKIC
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 28. 17. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 29. 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 30. 19. Zásady zverejňovania informácií
  Predkladateľ: prednostka
 31. 20. Návrh a zrušenie VZN č. 6/2009 o spolupráci pri zabezpečovaní financovania na obnou a rozvoj dopravnej a sociálnej infraštruktúry mesta Stupava v rámci všeobecnej prospešnosti rozvoja mesta Stupava
  Predkladateľ: prednostka
 32. 21. Interpelácie
 33. 22. Rôzne
 34. 23. Návrh uznesení
  Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania MsZ.
 35. 24. Záver
  Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MsZ a ukončil rokovanie MsZ o 17,30 hod.
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: primátor
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  Predkladateľ: primátor
 3. 3. Schválenie programu
  Predkladateľ: primátor
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 5. 5. Návrh na mimosúdne vyrovnanie p. Valovič
  Predkladateľ: prednostka
 6. 6. Informácia o projekte "Slávnosti krajiny - Stupava 2020"
 7. 7. Návrh dotácií 2016
  Predkladateľ: prednostka
 8. 8. Veci majetkové
  Predkladateľ: prednostka
 9. 8a. Anna Nemcová, Peter Móza – ponuka na uplatnenie predkupného práva
 10. 8b. Juraj Rýdzi – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 11. 8c. BVS, a.s. – žiadosť o prehodnotenie ceny za prenájom pozemku a za zriadenie vecného bremena
 12. 8d. Radoslav Šiša – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 13. 8e. BROKMETAL s.r.o. – žiadosť o zníženie výšky nájmu do doby vydania stavebného povolenia
 14. 8f. Ing. Marek Leporis, PhD. – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 15. 8g. p. Garayová – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 16. 8h. p. Šáli – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou
 17. 8i. Zmluva o poskytovaní VPS zo strany TSS, s.r.o.
 18. 8j. TSS s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010
 19. 8k. Žiadosť o prenájom pozemku č. 917/1 a pozemku parc. Č. 918/1 k.ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z.
 20. 9. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MsP
  Predkladateľ: primátor
 21. 10. Priebežná informácia o stave rokovaní o získaní návratných zdrojov financovania pre Mesto Stupava
  Predkladateľ: prednostka
 22. 11. Odvolanie člena komisie
  Predkladateľ: prednostka
 23. 12. Informácia o vykonanej kontrole projektu "Dostavba kanalizačnej siete a intentzifikácia ČOV Stupava"
  Predkladateľ: prednostka
 24. 13. Správa o výsledku kontroly MKIC
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 25. 14. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 26. 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 27. 16. Zásady zverejňovania informácií
  Predkladateľ: prednostka
 28. 17. Návrh a zrušenie VZN č. 6/2009 o spolupráci pri zabezpečovaní financovania na obnou a rozvoj dopravnej a sociálnej infraštruktúry mesta Stupava v rámci všeobecnej prospešnosti rozvoja mesta Stupava
  Predkladateľ: prednostka
 29. 18. Interpelácie
 30. 19. Rôzne
 31. 20. Záver