Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.03.2016 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB)
 2. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 3. 20. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 4. 21. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 5. 22. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 6. 24. Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 7. 25. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
 8. 26. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 vlastníkom bytov
 9. 26a. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 10. 27. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 28. Interpelácie
 12. 29. Rôzne

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

16:00 h Vystúpenie občanov

Hlasovanie č. 1: 30.03.2016 20:40
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 21 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 30.03.2016 20:41
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 25 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 30.03.2016 20:42
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 25 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 1 Milan Černý
Zdržali sa: 9 Pavol Bulla , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 30.03.2016 20:43
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

návrh p. Tvrdej

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 14 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 19 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Peter Hochschorner
Hlasovanie č. 5: 30.03.2016 20:44
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

návrh p. Chrena

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 21 Ján Buocik , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 14 Pavol Bulla , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 30.03.2016 20:45
18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018

hlasovanie o: časť a)

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 35 Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 30.03.2016 20:47
19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 25 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Dana Čahojová , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 8: 30.03.2016 20:49
20. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Marian Greksa , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Viera Kimerlingová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 9: 30.03.2016 20:54
21. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Mrva , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 30.03.2016 21:03
22. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Doprava 2014 ­ 2020
Prítomní: 22
Neprítomní: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Chren
Hlasovanie č. 11: 30.03.2016 22:57
29. Rôzne

návrh p. Hrčku

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Marian Greksa , Gábor Grendel , Milan Jambor , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 13 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Izabella Jégh
Zdržali sa: 15 Pavol Bulla , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 30.03.2016 23:00
29. Rôzne
Prítomní: 0
Neprítomní: 45 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

po skončení pokračujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 3. 2. 2016, ktoré začína o 14.00 h

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 18. Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB)
 2. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 3. 20. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 4. 21. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 5. 22. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 6. 24. Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 7. 25. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
 8. 26. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 vlastníkom bytov
 9. 26a. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 10. 27. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 28. Interpelácie
 12. 29. Rôzne