Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. a. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s.
 5. b. Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu
 6. c. Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR
 7. d. Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko
 8. e. Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov
 9. 4. Zmena - prevod rozpočtu obce 2016
 10. 5. Plán OZ na rok 2016
 11. 6. ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 12. 7. Rôzne
 13. a. Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie
 14. b. Zmena cenníka na prenájom KD
 15. c. Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR
 16. 8. Diskusia
 17. 9. Návrh uznesenia
 18. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. 4. Zmena - prevod rozpočtu obce 2016
 5. 5. Plán OZ na rok 2016
 6. 6. ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 7. 7. Rôzne
 8. 8. Diskusia
 9. 9. Návrh uznesenia
 10. 10. Záver