Komisia dopravy a informačných systémov – Zasadnutie 15.03.2016 o 15:00 Magistrát, č.dv. 103

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy.
  2. 2. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy.
  3. 3. Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  4. 4. Rôzne.