Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok – Zasadnutie 16.03.2016 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 19

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia BKIS za rok 2015 a Plán hlavných úloh a výkonov BKIS v roku 2016
  2. 2. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy
  3. 3. Závery z rokovania komisie pre posúdenie nového názvu Starého mosta
  4. 4. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  5. 5. Vysvetlenie zmlúv mesta o propagácii s TV BA, TV Ružinov a Tablet TV
  6. 6. Rôzne.
  7. 7. - návrhy komisie k príprave vzn o používaní pyrotechnických výrobkov.