Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.03.2016 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
 4. 4. Smernica o finančnej kontrole
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. VZN Obec Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Rôzne: kanalizácia, Omsit - optokábel, Voľby NR SR 2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Smernica o finančnej kontrole
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. VZN Obec Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Rôzne: kanalizácia, Omsit - optokábel, Voľby NR SR 2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Diskusia
 9. 9. Interpelácie
 10. 10. Návrh na doplnenie uznesení
 11. 11. Záver