Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: primátor
  Primátor mesta Ing., Mgr. art Roman Maroš otvoril rokovanie MsZ a skonštatoval, že je prítomných 14 poslancov MsZ a tým je MsZ uznášania schopné.
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  Predkladateľ: primátor
  Návrhová komisia:
  predseda František Lachkovič
  Ing. Marek Lacka
  Ing. Rudolf Kalivoda

  Overovatelia zápisnice:
  Mgr. Svetozár Prokeš
  Anton Hrica
 3. 3. Schválenie programu
  Predkladateľ: primátor
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste
  Predkladateľ: primátor
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 6. 6. Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s.
 7. 7. Informácia kúpalisko
  Predkladateľ: prednostka
 8. 8. Informácia o úverových ponukách
  Predkladateľ: prednostka
 9. 9. Zmluva o prevode časti podniku medzi VaK a TSS
  Predkladateľ: prednostka
 10. 10. Veci majetkové
  Predkladateľ: prednostka
 11. 10a. p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 12. 10b. p. Holičová – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. B/347/2014 k odpredaju časti pozemku (zníženie kúpnej ceny)
 13. 10c. p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 14. 10d. p. Kopp – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 15. 10e. Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislava
 16. 10f. p. Rumler – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
 17. 10g. STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie
 18. 10h. p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti
 19. 10i. p. Škoviera – žiadosť o odkúpenie pozemku
 20. 10j. p. Zaťko – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
 21. 10k. p. Ivan – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 22. 10l. Cevaservis a.s. – návrh na prevod vlastníckych práv k rozostavanej stavbe verejného osvetlenia na Gaštanovej ul. v prospech mesta Stupava
 23. 11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania sťažností
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 24. 12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 25. 13. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly spoločnosti TSS, s.r.o.
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 26. 14. Dodatok č. 1 k štatútu mesta
 27. 15. Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 28. 16. Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií
  Predkladateľ: prednostka
 29. 17. Interpelácie
 30. 18. Rôzne
 31. 19. Záver
  Predkladateľ: primátor
  Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MsZ a ukončil MsZ o 16:45 hod.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Nepodpísané uznesenia:

34/2016

35/2016

52/2016

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: primátor
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  Predkladateľ: primátor
 3. 3. Schválenie programu
  Predkladateľ: primátor
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste
  Predkladateľ: primátor
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 6. 6. Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s.
 7. 7. Informácia kúpalisko
  Predkladateľ: prednostka
 8. 8. Informácia o úverových ponukách
  Predkladateľ: prednostka
 9. 9. Zmluva o prevode časti podniku medzi VaK a TSS
  Predkladateľ: prednostka
 10. 10. Veci majetkové
  Predkladateľ: prednostka
 11. 10a. p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 12. 10b. p. Holičová – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. B/347/2014 k odpredaju časti pozemku (zníženie kúpnej ceny)
 13. 10c. p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
 14. 10d. p. Kopp – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 10e. Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislav
 16. 10f. p. Rumler – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
 17. 10g. STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 10h. p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti
 19. 10i. p. Škoviera – žiadosť o odkúpenie pozemku
 20. 10j. p. Zaťko – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 10k. p. Ivan – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 10l. Cevaservis a.s. – návrh na prevod vlastníckych práv k rozostavanej stavbe verejného osvetlenia na Gaštanovej ul. v prospech mesta Stupava
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly sťažností
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 24. 12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 25. 13. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly spoločnosti TSS, s.r.o.
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 26. 14. Dodatok č. k štatútu mesta
 27. 15. Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 28. 16. Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií
  Predkladateľ: prednostka
 29. 17. Interpelácie
 30. 18. Rôzne
 31. 19. Záver
  Predkladateľ: primátor