Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2016 o 18:30 Zasadacia miestnosť na pošte

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba návrhovej komisie
  3. 3. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,
  4. 4. Návrh uznesenia
  5. 5. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba návrhovej komisie
  3. 3. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,
  4. 4. Návrh uznesenia
  5. 5. Záver