Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport – Zasadnutie 23.03.2016 o 15:00

Schválený program
  1. 1.. Prehliadka priestorov zimného štadióna a športovo-rekreačného areálu Harmincova v Dúbravke (cca do 15:30 h)
  2. 2.. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu
  3. 3.. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy a výdajnej školskej jedálne Firemná 11, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
  4. 4.. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Šťastná škôlka/HAPPY-TIME, Révova 43, Bratislava a výdajnej školskej jedálne Révova 43, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
  5. 5.. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Ruská medzinárodná škola v Bratislave, Strečnianska 20, Bratislava a Súkromného školského klubu detí pri Súkromnej ZŠ Ruská medzinárodná škola v Bratislave do siete škôl a školských zariadení SR
  6. 6.. Prerokovanie Návrhu dodatku č... k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy
  7. 7.. Informácia o príprave 11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2016
  8. 8.. Informácia o príprave Národného behu Devín – Bratislava a o činosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u
  9. 9.. Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja TK v hl.m. SR Bratislave na roky 2009 – 2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie za rok 2015
  10. 10.. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP