Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016
 2. 2. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 2a. Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572
 4. 2b. Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou
 5. 3. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky
 6. 4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej
 7. 5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½
 8. 6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v práve stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, v prospech spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave
 9. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej
 10. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 11. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 12. 9b. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 13. 10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 14. 11. Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich
 15. 12. Informácia o možnostiach realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných držiteľov preukazu politických väzňov
 16. 13. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - NÁHRADNÝ TERMÍN
 17. 14. Stanovisko k možnosti spolupráce s firmou Renviro s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy
 18. 15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 19. 16. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch
 20. 17. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 18. Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava
 22. 19. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy
 23. 20. Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
 24. 21. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
 25. 22. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 – 2016
 26. 23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015
 27. 24. Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015
 28. 25. Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 Eur
 29. 26. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 30. 27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému
 31. 28. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov - parc. č. 3888/3 k. ú. Karlova Ves
 32. 29. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves
 33. 30. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné. č. 174 na pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV 1656 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 34. 31. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na 1. POSCHODÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 35. 32. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na PRÍZEMÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 36. 33. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m2 v stavbe súp. č. 102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 37. 34. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m2 v stavbe súp. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 38. 35. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 17,60 m2 v stavbe na pozemku parc. č. 10431/2 na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nivy formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 39. 36. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanom na LV 1 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 40. 37. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 41. 38. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súp. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 42. 39. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 43. 40. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 44. 41. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 45. 42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 46. 43. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 47. 44. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m2 v stavbe súp. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 48. 45. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súp. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 49. 46. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 50. 47. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 51. 48. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súp. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 52. 49. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave
 53. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č.2 – 100, garáž, I. suterén v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici Záhradnícka19, vo veľkosti podielu 1209/94302, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 12, postavený na pozemku parcela číslo 10215/1, k. ú. Staré Mesto
 54. 51. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mojmírova 2, Koceľova 22, Estónska 28, Novohorská 22, Majerníkova 8, Hálova 10, Lachova 37B, Námestie Hraničiarov 11, Osuského 30, Krásnohorská 2 vlastníkom bytov
 55. 52. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 53. Interpelácie
 57. 54. Rôzne
 58. 55. Informačné materiály:
 59. 55a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 60. 55b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 61. 55c. Informácia o realizovanej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonanej na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015
 62. 55d. Informácia o realizácii participatívneho procesu k UŠ Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke
 63. 55e. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 64. 55f. Informáciu o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015
 65. 55g. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu
 66. 55h. Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2015
 67. 55i. Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov
 68. 55j. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Solivarská 7, Mierová 44, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Jána Stanislava 9, Ľudovíta Fullu 52, Gallayova 17, Jána Smreka 22, Ševčenkova 14, Pečnianska 19, Mlynarovičova 3, Znievska 42, Lietavská 7, Jasovská 39 vlastníkom bytov
 69. 55k. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Veternicová 12 a Jána Stanislava 43 - dopredaj
 70. 55l. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 9 v bytovom dome Budovateľská 11 zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov
 71. 55m. Informácia o realizácií zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2009-2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie na rok 2015.
 72. 55n. Informácia o projekte otváracieho podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie
 73. 55o. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.
 74. 55q. Informácia o stave príprav parkovacej politiky na území mesta Bratislavy
 75. 55r. Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2016
 76. 55s. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za január 2016
 77. 55t. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2015
Hlasovanie č. 1: 31.03.2016 09:24
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 25 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 31.03.2016 09:25
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Ján Budaj , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 26 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 31.03.2016 09:26
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu č. 1

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 31.03.2016 09:27
03. Program rokovania

hlasovanie o bode 2b

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 31.03.2016 09:28
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu č. 11

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 31.03.2016 09:28
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu č. 12

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 31.03.2016 09:29
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu z informačné ako bod č. 13

Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Ján Buocik , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 26 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 31.03.2016 09:29
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu č. 52

Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 31.03.2016 09:30
03. Program rokovania

návrh p. Jambora ako bod č. 9b

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 2 Ján Budaj , Gábor Grendel
Zdržali sa: 2 Marta Černá , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 10: 31.03.2016 09:32
03. Program rokovania

návrh p. Kuruca ako bod 2a)

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 31.03.2016 09:33
03. Program rokovania

návrh p. Budaja 52a

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 2 Martin Borguľa , Marta Černá
Zdržali sa: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 12: 31.03.2016 09:34
03. Program rokovania

návrh p. Budaja 52b

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 4 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Peter Hanulík
Zdržali sa: 12 Katarína Augustinič , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 13: 31.03.2016 09:39
03. Program rokovania

návrh p. Vetráka o zaradení inf. mat q) ako 24a

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 15 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 2 Vladimír Bajan , Peter Hanulík
Zdržali sa: 15 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 31.03.2016 09:40
03. Program rokovania

hlasovanie o programe ako celku

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Dana Čahojová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 31.03.2016 10:08
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016

návrh p. Vetráka

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Iveta Hanulíková , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová
Za: 16 Pavol Bulla , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 31.03.2016 10:09
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Iveta Hanulíková , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Milan Vetrák
Zdržali sa: 8 Dana Čahojová , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 31.03.2016 11:22
2. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť ­ zhrnutie, ÚGD hlavného mesta SR Bratislavy

návrh p. Mrvu

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 32 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 1 Milan Jambor
Hlasovanie č. 18: 31.03.2016 11:22
2. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť ­ zhrnutie, ÚGD hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o - 1. časť

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 38 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Pilinský
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 19: 31.03.2016 11:23
2. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť ­ zhrnutie, ÚGD hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o - 2. časť

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 38 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Viera Kimerlingová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 31.03.2016 11:40
2a Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Pavol Bulla , Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 31.03.2016 13:13
2b. Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou

hlasovanie o návrhu p. Pätoprstej

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 32 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Pavol Bulla , Ján Buocik , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 2 Milan Jambor , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 22: 31.03.2016 13:13
2b. Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 31.03.2016 13:21
3. Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve Úradu vlády Slovenskej republiky
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 27 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Budaj , Marta Černá , Ondrej Dostál , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 31.03.2016 13:23
4. Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k. ú. Rača, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Za: 35 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 31.03.2016 13:25
5. Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k.ú. Ružinov, M. Hronkovičovi v podiele 1/2 a B. Bartolenovi v podiele 1/2

návrh fin.k.

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 31.03.2016 13:32
6. Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k. ú. Petržalka spol. A1 Property, a.s., alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v práve stavby na pozemku v k. ú. Petržalka v prospech spoločnosti A1 Property, a.s.

hlasovanie o alternatíve A

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Dana Čahojová , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 31.03.2016 13:35
7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Karlova Ves do vlastníctva Dariny Fratričovej

návrh fin.k.

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 31.03.2016 13:36
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 31.03.2016 13:37
9. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k.ú. Lamač spoločnosti BSS, spol. s r.o.
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 31.03.2016 15:33
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Za: 19 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Kuruc
Hlasovanie č. 31: 31.03.2016 17:19
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA
Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 19 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Gabriela Ferenčáková , Ján Mrva
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 31.03.2016 17:54
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA
Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 19 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Marian Greksa , Ján Mrva
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 31.03.2016 17:55
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA
Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 22 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Mrva
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 31.03.2016 18:03
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Mrvu č.1

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 17 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 31.03.2016 18:05
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Mrvu č.2

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 10 Ján Budaj , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 23 Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 31.03.2016 18:07
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Mrvu č.3

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 8 Ján Budaj , Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Proti: 0
Zdržali sa: 25 Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 31.03.2016 18:08
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Hrčku č.1

Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 9 Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Proti: 4 Pavol Bulla , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Iveta Plšeková
Zdržali sa: 9 Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 2 Ján Budaj , Ján Buocik
Hlasovanie č. 38: 31.03.2016 18:08
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Hrčku č.2

Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 4 Peter Hanulík , Izabella Jégh , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák
Proti: 12 Pavol Bulla , Marian Greksa , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Zdržali sa: 4 Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Martin Kuruc
Nehlasovali: 3 Ján Buocik , Radovan Jenčík , Ignác Kolek
Hlasovanie č. 39: 31.03.2016 18:09
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Kimerlingovej č.1

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 15 Dana Čahojová , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 40: 31.03.2016 18:11
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Dostála č.1

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 7 Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová
Zdržali sa: 15 Ján Buocik , Milan Černý , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 41: 31.03.2016 18:12
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Dostála č.2

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 7 Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Milan Jambor , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Zdržali sa: 15 Ján Buocik , Milan Černý , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 31.03.2016 18:12
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Dostála č.3

Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 10 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Milan Jambor
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 5 Marian Greksa , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Peter Pilinský , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 43: 31.03.2016 18:14
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Dostála č.3

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 5 Pavol Bulla , Marian Greksa , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Zdržali sa: 16 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 44: 31.03.2016 18:16
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Návrh p. Dostála č.4

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 10 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 4 Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Zdržali sa: 17 Ján Buocik , Milan Černý , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Gabriela Ferenčáková , Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 45: 31.03.2016 18:17
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Bod č.1

Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Izabella Jégh
Nehlasovali: 1 Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 46: 31.03.2016 18:18
9b. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ HLMSR BA

Bod č.2

Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Izabella Jégh
Nehlasovali: 2 Gabriela Ferenčáková , Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 47: 31.03.2016 18:27
10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 31.03.2016 18:27
10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 20
Neprítomní: 25 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 20 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 31.03.2016 18:56
10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 31.03.2016 18:58
10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Predradenie bodov 28-48,51

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 24 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 4 Gábor Grendel , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 31.03.2016 19:00
28. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov v k. ú. Karlova Ves
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 26 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Mrva
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 31.03.2016 19:01
29. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru ­ prenájom častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov v k. ú. Karlova Ves
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 25 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Mrva , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 31.03.2016 19:01
30. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 na Klariskej č. 16 v k. ú. Staré Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 31.03.2016 19:02
31. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v k. ú. Staré Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 55: 31.03.2016 19:03
32. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 31.03.2016 19:04
33. Návrh na nájom nebytového priestoru na Odborárskom námestí 4-6 v k. ú. Staré Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 31.03.2016 19:04
34. Návrh na nájom nebytového priestoru na Bielej 6 v k. ú. Staré Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 31.03.2016 19:05
35. Návrh na nájom nebytového priestoru na Trnavskom mýte v k. ú. Nivy formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 59: 31.03.2016 19:06
36. Návrh na nájom nebytového priestoru v Čiernom lese v k. ú. Ružinov formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 31.03.2016 19:06
37. Návrh na nájom nebytového priestoru na Českej 2 v k. ú. Nové Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Tomáš Korček
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 31.03.2016 19:08
38. Návrh na nájom nebytového priestoru na Budyšínskej 1 v k. ú. Nové Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Korček
Nehlasovali: 1 Oliver Kríž
Hlasovanie č. 62: 31.03.2016 19:08
39. Návrh na nájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Pavol Bulla , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 63: 31.03.2016 19:09
40. Návrh na nájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 31.03.2016 19:10
41. Návrh na nájom nebytového priestoru na Hany Meličkovej 11A v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 65: 31.03.2016 19:11
42. Návrh na nájom nebytového priestoru na Hany Meličkovej 11A v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 66: 31.03.2016 19:11
43. Návrh na nájom nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 67: 31.03.2016 19:12
44. Návrh na nájom nebytového priestoru na Cabanovej 15 a 17 v k. ú. Dúbravka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 68: 31.03.2016 19:13
45. Návrh na nájom nebytového priestoru na Jasovskej 1 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 69: 31.03.2016 19:13
46. Návrh na nájom nebytového priestoru na Jasovskej 2 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 31.03.2016 19:14
47. Návrh na nájom nebytového priestoru na Jasovskej 4 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 71: 31.03.2016 19:15
48. Návrh na nájom nebytového priestoru na Jasovskej 6 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 72: 31.03.2016 19:15
51. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu v obytných domoch vlastníkom bytov
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 26 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 1 Iveta Plšeková
Hlasovanie č. 73: 31.03.2016 19:16
51. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu v obytných domoch vlastníkom bytov
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 74: 31.03.2016 19:18
11. Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich

Predradenie bodov 19 a 21

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 25 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 75: 31.03.2016 19:26
19. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hl. m. SR Bratislavy
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 76: 31.03.2016 19:33
21. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 29 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 77: 31.03.2016 19:38
11. Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 24 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 78: 31.03.2016 19:39
12. Informácia o možnostiach realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných držiteľov preukazu politických väzňov
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 25 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 1 Juraj Káčer
Hlasovanie č. 79: 31.03.2016 19:42
13. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z.z. v znení zákona č. 134/2013 Z.z.
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 22 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Iveta Plšeková
Hlasovanie č. 80: 31.03.2016 19:44
14. Stanovisko k možnosti spolupráce s firmou Renviro s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 5 Gábor Grendel , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Soňa Svoreňová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 81: 31.03.2016 19:51
15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 25 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 82: 31.03.2016 19:52
16. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora HM SR BA o pôsobnosti Bratislavy a jeho mestských častí v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 22 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 83: 31.03.2016 20:04
17. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

Návrh p. Dostála

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 27 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 84: 31.03.2016 20:05
17. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 85: 31.03.2016 20:19
18. Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Za: 23 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Izabella Jégh
Nehlasovali: 1 Peter Hanulík
Hlasovanie č. 86: 31.03.2016 20:20
20. Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 22 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 87: 31.03.2016 20:23
22. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 ­ 2016
Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 22 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 88: 31.03.2016 20:24
23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti HM SR Bratislavy za školský rok 2014/2015
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 89: 31.03.2016 20:25
24. Informácia o účasti členov ­ neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 90: 31.03.2016 20:25
25. Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 Eur
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Elena Pätoprstá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 91: 31.03.2016 20:27
26. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 0
Proti: 15 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Radoslav Olekšák , Milan Vetrák
Zdržali sa: 9 Ján Buocik , Milan Černý , Martin Chren , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 92: 31.03.2016 20:30
27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému

Návrh p. Budaja

Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 25 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 93: 31.03.2016 20:30
27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému
Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 94: 31.03.2016 20:32
49. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave
Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 5 Ján Buocik , Martin Chren , Radovan Jenčík , Elena Pätoprstá , Rastislav Žitný
Proti: 2 Tomáš Korček , Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 16 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 95: 31.03.2016 20:32
50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, na ulici Záhradnícka19
Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 96: 31.03.2016 20:34
52. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 22 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 97: 31.03.2016 21:09
54. Rôzne

Návrh p. Budaja

Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 11 Ján Budaj , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 8 Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 4 Pavol Bulla , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016
 2. 2. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 3. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky
 4. 4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej
 5. 5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½
 6. 6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v práve stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, v prospech spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 10. 10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 11. 11. Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich
 12. 12. Informácia o možnostiach realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných držiteľov preukazu politických väzňov
 13. 13. Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou
 14. 14. Stanovisko k možnosti spolupráce s firmou Renviro s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy
 15. 15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 16. 16. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch
 17. 17. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 18. Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava
 19. 19. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy
 20. 20. Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
 21. 21. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
 22. 22. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 – 2016
 23. 23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015
 24. 24. Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015
 25. 25. Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 Eur
 26. 26. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 27. 27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému
 28. 28. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov - parc. č. 3888/3 k. ú. Karlova Ves
 29. 29. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves
 30. 30. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné. č. 174 na pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV 1656 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 31. 31. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na 1. POSCHODÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 32. 32. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na PRÍZEMÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 33. 33. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m2 v stavbe súp. č. 102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 34. 34. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m2 v stavbe súp. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 35. 35. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 17,60 m2 v stavbe na pozemku parc. č. 10431/2 na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nivy formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 36. 36. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanom na LV 1 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 37. 37. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 38. 38. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súp. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 39. 39. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 40. 40. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 41. 41. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 42. 42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 43. 43. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 44. 44. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m2 v stavbe súp. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 45. 45. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súp. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 46. 46. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 47. 47. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 48. 48. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súp. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 49. 49. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave
 50. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č.2 – 100, garáž, I. suterén v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici Záhradnícka19, vo veľkosti podielu 1209/94302, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 12, postavený na pozemku parcela číslo 10215/1, k. ú. Staré Mesto
 51. 51. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mojmírova 2, Koceľova 22, Estónska 28, Novohorská 22, Majerníkova 8, Hálova 10, Lachova 37B, Námestie Hraničiarov 11, Osuského 30, Krásnohorská 2 vlastníkom bytov
 52. 52. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 53. 53. Interpelácie
 54. 54. Rôzne
 55. 55. Informačné materiály:
 56. 55a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 57. 55b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 58. 55c. Informácia o realizovanej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonanej na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015
 59. 55d. Informácia o realizácii participatívneho procesu k UŠ Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke
 60. 55e. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 61. 55f. Informáciu o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015
 62. 55g. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu
 63. 55h. Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2015
 64. 55i. Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov
 65. 55j. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Solivarská 7, Mierová 44, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Jána Stanislava 9, Ľudovíta Fullu 52, Gallayova 17, Jána Smreka 22, Ševčenkova 14, Pečnianska 19, Mlynarovičova 3, Znievska 42, Lietavská 7, Jasovská 39 vlastníkom bytov
 66. 55k. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Veternicová 12 a Jána Stanislava 43 - dopredaj
 67. 55l. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 9 v bytovom dome Budovateľská 11 zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov
 68. 55m. Informácia o realizácií zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2009-2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie na rok 2015.
 69. 55n. Informácia o projekte otváracieho podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie
 70. 55o. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.
 71. 55p. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - NÁHRADNÝ TERMÍN
 72. 55q. Informácia o stave príprav parkovacej politiky na území mesta Bratislavy
 73. 55r. Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2016
 74. 55s. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za január 2016
 75. 55t. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2015
 76. 56. Materiály predkladané poslancami na zaradenie do programu
 77. 56a. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 78. 56b. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 79. 56c. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 80. 56d. Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572