Komisia dopravy a informačných systémov – Zasadnutie 04.04.2016 o 15:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Návrh programu
  1. 1. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 07.03.2016 a 15.03.2016.
  2. 2. Nosný systém MHD – informácia.
  3. 3. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020.
  4. 4. Informácia o pláne a realizácii dopravných stavieb na území Bratislavy z rozpočtu GIB pre rok 2016.
  5. 5. Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy.
  6. 6. Rôzne.