Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. A. Zmeny územného plánu obce Veľká Paka
  Predkladateľ: starosta
 5. B. Nákup osobného vozidla
  Predkladateľ: starosta
 6. C. Kolaudácia kanalizácie
  Predkladateľ: starosta
 7. 4. Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015
  Predkladateľ: Bc. Vojtech Ravasz
 8. 5. Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 2015
  Predkladateľ: Bc. Beáta Nagyová
 9. 6. Rôzne
 10. A. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž.
  Predkladateľ: starosta
 11. B. Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút
  Predkladateľ: starosta
 12. C. Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o.
  Predkladateľ: starosta
 13. D. Nájomné zmluvy 8 BJ
  Predkladateľ: starosta
 14. 7. Diskusia
 15. 8. Návrh uznesenia
 16. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP