Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2016 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce008
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 5. 5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Anna Žiarová - predseda komisie
 6. 6. Záverečný účet obce za rok 2015; Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 7. 7. Návrh VZN č. 02/2016 o odpadoch
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Smernica č. 01/2016 o správe registratúry
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Prerokovanie platu starostu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Správa o hospodárení ZŠ Benice
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ školy
 11. 11. Zmluva na novú webovú stránku
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Objednávka na knihu Turiec a Kremnicko z neba
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 13. 13. Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Rozpočtové opatrenia 02/2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 15. 15. Pracovný poriadok - III. doplnok
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 16. 16. Rôzne: Turnaj o pohár starostov obcí, Športové hry ZMOTU, Kanalizácia, Detský športový deň, Vatra
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
  Predkladateľ: Jamka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Anna Žiarová - predseda komisie
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Záverečný účet obce za rok 2015; Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 7. 7. Návrh VZN č. 02/2016 o odpadoch
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Smernica č. 01/2016 na správu registratúry
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Prerokovanie platu starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2015
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ základnej školy
 11. 11. Zmluva na novú webovú stránku obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Objednávka na knihu Turiec a Kremnicko z neba
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 15. 15. Pracovný poriadok III. doplnok
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 16. 16. Rôzne: Turnaj o pohár starostov obcí, športové hry ZMOTU, kanalizácia, Detský športový deň, Vatra, ...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Diskusia
 18. 18. Interpelácie
 19. 19. Návrh na doplnenie uznesení
 20. 20. Záver