Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. a. Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany
 5. b. Zmeny a doplnky územného plánu obce
 6. c. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová
 7. d. Nákup motorového vozidla
 8. 4. Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce
 9. 5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka
 10. 6. Rôzne
 11. a. Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej
 12. b. Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu
 13. c. Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko
 14. d. Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci
 15. e. Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik)
 16. f. Oprava ciest v obci
 17. g. Verejné obstarávanie kúrenie , zdravotechnika v ZŠ
 18. 7. Diskusia
 19. 8. Návrh uznesenia
 20. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. 4. Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce
 5. 5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Návrh uznesenia
 9. 9. Záver