Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: primátor
  Primátor mesta Stupava Ing., Mgr. art. Roman Maroš privítal všetkých a otvoril rokovanie MsZ. Skonštatoval, že je prítomných 13 poslancov MsZ a tým je MsZ uznášaniaschopné.
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: primátor
  Primátor mesta menoval overovateľov zápisnice:
  Ing. Rudolf Kalivoda
  MVDr. Robert Kazarka
 3. 3. Schválenie programu MsZ
  Predkladateľ: primátor
 4. 4. Informácia primátora mesta
  Predkladateľ: primátor
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 6. 6. Čerpanie rozpočtu mesta a RO k 30.06.2016 – Monitorovacia správa k 30.06.2016
 7. 7. Návrh zmien rozpočtu v r. 2016
 8. 8. Veci majetkové
 9. 8a. Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub
 10. 8b. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou
 11. 8c. Západoslovenská distribučná a.s. – Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. C KN parc. č. 1472/1, 1472/8, 1472/12, 1827/4, 1827/7 a reg. E KN parc. č. 1955 k. ú. Stupava (Lesná ul.)
 12. 8d. Žiadosť o zámenu časti pozemku - JUDr. Mária Ondriášová
 13. 8e. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič
 14. 8f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý
 15. 8g. Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny
 16. 8h. Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave - MEDISSON PLUS s.r.o., - zmena uznesenia
 17. 8i. Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia
 18. 8j. Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia
 19. 8k. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Mestom Stupava ako prenajímateľom a FC Stupava ako nájomcom zo dňa 26.04.2013
 20. 8l. Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. OBGYN s.r.o.
 21. 9. Návrh Štatútu názvoslovnej komisie
 22. 10. Štatút mestských novín
 23. 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava
 24. 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.
 25. 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
 26. 14. Odvolanie a menovanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
 27. 15. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly platných VZN mesta Stupava
 28. 16. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní
 29. 17. Informácia o menovaní riaditeľky MŠ
 30. 18. Správa mandátovej komisie
 31. 19. Správa o výsledku zhromaždenia obyvateľov
 32. 20. Plán dopravnej obslužnosti prechody pre chodcov
 33. 21. Interpelácie
 34. 22. Rôzne
 35. 23. Záver
  Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MsZ a ukončil rokovanie MsZ o 19,15 hod. Na konci ešte pozval všetkých poslancov MsZ na otvorenie Dni Zelá o 17:00 hod pred hlavné pódium a o 19:00 hod na recepciu do Mestského kultúrneho a informačného strediska.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu MsZ
 4. 4. Informácia primátora mesta
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Čerpanie rozpočtu mesta a RO k 30.06.2016 – Monitorovacia správa k 30.06.2016
 7. 7. Návrh zmien rozpočtu v r. 2016
 8. 8. Veci majetkové
 9. 8a. Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub
 10. 8b. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou
 11. 8c. Západoslovenská distribučná a.s. – Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. C KN parc. č. 1472/1, 1472/8, 1472/12, 1827/4, 1827/7 a reg. E KN parc. č. 1955 k. ú. Stupava (Lesná ul.)
 12. 8d. Žiadosť o zámenu časti pozemku - JUDr. Mária Ondriášová
 13. 8e. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič
 14. 8f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý
 15. 8g. Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny
 16. 8h. Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave - MEDISSON PLUS s.r.o., - zmena uznesenia
 17. 8i. Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia
 18. 8j. Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia
 19. 8k. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Mestom Stupava ako prenajímateľom a FC Stupava ako nájomcom zo dňa 26.04.2013
 20. 8l. Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. OBGYN s.r.o.
 21. 9. Návrh Štatútu názvoslovnej komisie
 22. 10. Štatút mestských novín
 23. 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava
 24. 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.
 25. 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
 26. 14. Odvolanie a menovanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
 27. 15. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly platných VZN mesta Stupava
 28. 16. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní
 29. 17. Informácia o menovaní riaditeľky MŠ
 30. 18. Správa mandátovej komisie
 31. 19. Správa o výsledku zhromaždenia obyvateľov
 32. 20. Plán dopravnej obslužnosti prechody pre chodcov
 33. 21. Interpelácie
 34. 22. Rôzne
 35. 23. Záver