Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. . Otvorenie
 2. 1.. Voľba návrhovej komisie
  Predkladateľ: starosta
 3. 2.. Kontrola plnenia vlastných uznesení
  Predkladateľ: starosta
 4. 3.. Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016
  Predkladateľ: starosta
 5. 4.. Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016
 6. 5.. Správa o činnosti miestnej knižnice
 7. 6.. Správa o činnosti komisií za I polrok 2016
 8. 7.. Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/2016
 9. 8.. Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk.rok 2015/ 2016
 10. 9.. Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016
 11. 10.. Rôzne
 12. a. Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie
 13. b. Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o.
 14. c. Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete
 15. 11. Diskusia
 16. 12. Návrh uznesenia
 17. 13. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP