Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Návrh VZN č. ..../2016 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa mesta Stupava
 6. 6. Návrh VZN č. ..../2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
 7. 7. Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava na roky 2017 – 2019, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, vrátane programového rozpočtu + stanovisko hlavnej kontrolórky
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2017 v zmysle VZN Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 10. 10. Cezhraničný projekt INTEREG SK-AT
 11. 11. Vstup Mesta Stupava do združenia Slovenský dom Centrope
 12. 12. Informácia o opatrovateľskej službe
 13. 13. Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017
 14. 14. Zriadenie zmiešanej dočasnej komisie
 15. 15. Veci majetkové
 16. 15.1. Kompresory V.V., s.r.o. – zriadenie vecných bremien na vodomernú šachtu a plynový merač
 17. 15.2. p. Karol Popovič – zriadenie vecného bremena na vodomernú šachtu
 18. 15.3. p. Zuzana Drahošová – prenájom časti pozemku
 19. 15.4. C.E.E.C., s.r.o. – prenájom pozemku
 20. 15.5. ZsD a.s. – odkúpenie časti pozemku pod trafostanicou
 21. 15.6. Miroslav Herman – kúpa mestského pozemku
 22. 15.7. Mgr. Csalavová – prenájom pozemku pod garážou
 23. 15.8. Zezulová – žiadosť o kúpu časti pozemku – Nám. Sv. Trojice
 24. 15.9. Min. obrany SR – predaj opevnenia č. 13
 25. 15.10. Milan Buočik – odkúpenie pozemku
 26. 15.11. Chorvát – odkúpenie časti pozemku
 27. 15.12. František Šenigla – odkúpenie časti pozemku
 28. 15.13. IMS Reality, s.r.o. – prevzatie cesty a pozemku do majetku mesta
 29. 16. Správa mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva v Stupave z prešetrenia sťažnosti
 30. 17. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava z výsledkov kontrol
 31. 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 32. 19. Štatút mestských novín
 33. 20. Interpelácie
 34. 21. Rôzne
 35. 22. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia