Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2015
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 6. 6. Voľba Hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 8. 8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č.1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávke sociálnej pomoci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ŠKD)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 13. 13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 15. 15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 16. 16. Interpelácie
 17. 17. Návrh na doplnenie uznesení
 18. 18. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2015
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 6. 6. Voľba Hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 8. 8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č.1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávke sociálnej pomoci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ŠKD)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 13. 13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Interpelácie
 17. 17. Návrh na doplnenie uznesení
 18. 18. Záver