Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. 4. Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka
 5. 5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka
 6. 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 7. 7. Rôzne
 8. a/. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016
 9. b/. Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov
 10. c/. Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND
 11. d/. Prípravné práce na R7
 12. 8. Diskusia
 13. a/. Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake
 14. 9. Návrh uznesenia
 15. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP