Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017 o 17:00 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Schválený program
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská - ekonómka
 9. 9. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 10. Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016
  Predkladateľ: predsedovia komisií
 11. 11. Plán práce komisií OZ na rok 2017 + presný harmonogram plánovaných podujatí
  Predkladateľ: predsedovia komisií
 12. 12. Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň - starosta
 13. 13. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka
 14. . Návrhy uznesení predložených poslancami OZ Ing. Jozefom Ďurechom, Ing. Jankou Kantoríkovou, Dáriusom Kutejom, Pavlom Ostrovským a Katarínou Turzovou v tlačenej podobe priamo na zasadnutí OZ
 15. 14. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 16. 15. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 17. 16. Interpelácia poslancov – diskusia,
 18. 17. Ukončenie zasadnutia

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 7a. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská - ekonómka
 9. 7b. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 7c. Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016
  Predkladateľ: predsedovia komisií
 11. 7d. Plán práce komisií OZ na rok 2017 + presný harmonogram plánovaných podujatí
  Predkladateľ: predsedovia komisií
 12. 7e. Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň - starosta
 13. 7f. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka
 14. 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 15. 9. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 16. 10. Interpelácia poslancov – diskusia,
 17. 11. Ukončenie zasadnutia