Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.:..... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc.č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a pozemku parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 5. 5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 6. 6. Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín.
 7. 7. Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
 8. 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 9. 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 10. 10. Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.:..... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc.č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a pozemku parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 5. 5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 6. 6. Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín.
 7. 7. Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
 8. 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 9. 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 10. 10. Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Záver