Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.: 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 5. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 6. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. .

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.:..... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017
  Predkladateľ: Mgr. Rastislav Kunst, poslanec
 4. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka