Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.03.2017 o 18:00

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 22/8 spolu s 22/7 pre Ing. Petra Šurana, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 1179/1, časť o výmere 101 m2 pre Annu Halgašovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc.č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7.. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ pozemok parc. č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a pozemku parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 v k. ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8.. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017
  Predkladateľ: Bc. Igor Prieložný, poslanec
 9. 9.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. .

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 22/8 spolu s 22/7 pre Ing. Petra Šurana, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 1179/1, časť o výmere 101 m2 pre Annu Halgašovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka