Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017.
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Lídia Falisová, Ernest Németh, Marián Bilic, Valerián Dvorský, Marián Fratrič, Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 4. 4. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva
 5. 5. Návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy na prenájmom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa
 6. 6.. Správa o kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2016
  Predkladateľ: Ing. Ignác Kolek, miestny kontrolór
 7. 7.. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe petície občanov a vlastníkov nehnuteľností na Devínskej ceste, doručenej starostke MČ Bratislava - Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385
  Predkladateľ: Mgr. Rastislav Kunst, Ing. Štefan Kilársky
 8. 8.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Lídia Falisová, Ernest Németh, Marián Bilic, Valerián Dvorský, Marián Fratrič, Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy na prenájmom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Správa o kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2016
  Predkladateľ: Ing. Ignác Kolek miestny kontrolor
 7. 7. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe petície občanov a vlastníkov nehnuteľností na Devínskej ceste, doručenej starostke MČ Bratislava - Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385
  Predkladateľ: Mgr. Rastislav Kunst
 8. 8. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka