Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.02.2017 o 18:00 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Schválený program
 1. 1.. Otvorenie,
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň
 2. 2.. Schválenie programu rokovania,
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň
 3. 3.. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň
 4. 4.. Predloženie návrhu uznesenia v znení: OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Toto uznesenie je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, o ktorú sa obec bude uchádzať v roku 2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR.
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň
 5. 5.. Návrh na zmenu termínu rokovania najbližšieho zasadnutia OZ
  Predkladateľ: Ing. Janka Kantoríková
 6. 6.. Ukončenie zasadnutia
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň

Zvukový záznam