Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.04.2017 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 2. 2. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Návrh na spolufinancovanie projektu:„Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne - II. etapa“ * Javaslat az „ Új-várban lévő kaszárnya-épület tetőfelújítása“ pályázat társfinanszírozásáról
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Návrh na úpravu odmeňovania orgánov spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno * Javaslat a CALOR Kft. szervei javadalmazásának módosítására
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 5. 5. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 6. 5a. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016
 7. 5b. Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe)
 8. 5c. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno
 9. 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: NatMed s.r.o - Komárňanské leto 2017 * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - NatMed s.r.o - Komáromi nyár 2017
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 10. 7. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre: * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 11. 7a. - Židovskú náboženskú obec v Komárne * Komáromi Zsidó Hitközség részére
 12. 7b. - Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno * Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Komáromi Egyházközség részére
 13. 7c. - Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno * Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége - Jókai Mór Alapiskola Komárom részére
 14. 8. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 * Javaslat a 2017-re vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 16. 9a. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Poliklinika - havarijný stav)
 17. 10. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 18. 10a. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
 19. 10b. Alžbeta Citovská - Žiadosť o predaj pozemku
 20. 10c. Árpád Mészáros - Žiadosť o predaj pozemku
 21. 10d. Jozef Novosádek - Žiadosť o predaj pozemku
 22. 10e. ELVED, s.r.o. - Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti
 23. 10f. Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno
 24. 10g. Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno
 25. 10h. Media representative, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
 26. 10i. Občianske združenie Villa Camarum Polgári Társulás - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
 27. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 28. 11a. Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou - Elvíra Lesková
 29. 12. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno * Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 30. 13. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 13/2004 * Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 13/2004 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 31. 14. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 3/2003 - Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 3/2003 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 32. 15. Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie * Tájékoztató beszámoló az I.-es és II.-es lakótelepen elvégzett intézkedésekről a lakosok által benyújtott petíciók értelmében az elmúlt időszakban
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 33. 16. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2016 * Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2016. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 34. 17. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 35. 18. Rôzne * Egyéb
 36. 19. Záver - Befejezés
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Návrh na spolufinancovanie projektu:„Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne - II. etapa“ * Javaslat az „ Új-várban lévő kaszárnya-épület tetőfelújítása“ pályázat társfinanszírozásáról
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Návrh na úpravu odmeňovania orgánov spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno * Javaslat a CALOR Kft. szervei javadalmazásának módosítására
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 6. 5a. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016
 7. 5b. Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe)
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 5c. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: NatMed s.r.o - Komárňanské leto 2017 * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - NatMed s.r.o - Komáromi nyár 2017
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 7. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre: * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 11. 7a. - Židovskú náboženskú obec v Komárne * Komáromi Zsidó Hitközség részére
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 7b. - Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno * Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Komáromi Egyházközség részére
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 7c. - Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno * Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége - Jókai Mór Alapiskola Komárom részére
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 8. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 * Javaslat a 2017-re vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 16. 9a. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Poliklinika - havarijný stav)
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 10. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 18. 10a. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
 19. 10b. Alžbeta Citovská - Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 10c. Árpád Mészáros - Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 10d. Jozef Novosádek - Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 10e. ELVED, s.r.o. - Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 10f. Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno
 24. 10g. Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 10h. Media representative, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 10i. Občianske združenie Villa Camarum Polgári Társulás - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 28. 11a. Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou - Elvíra Lesková
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 12. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno * Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 30. 13. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 13/2004 * Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 13/2004 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 14. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 3/2003 - Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 3/2003 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 15. Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie * Tájékoztató beszámoló az I.-es és II.-es lakótelepen elvégzett intézkedésekről a lakosok által benyújtott petíciók értelmében az elmúlt időszakban
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 16. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2016 * Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2016. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 17. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 35. 18. Rôzne * Egyéb
 36. 19. Záver - Befejezés