Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.03.2017 o 17:00 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 8. Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 9. 9. Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 10. Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 11. 11. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 12. 12. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
 13. 13. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
 14. 14. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 15. 15. Informácia o inventarizácii za rok 2016
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 16. 16. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 17. 17. TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
  Predkladateľ: Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
 18. 18. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 19. 19. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 20. 20. Interpelácia poslancov – diskusia,
 21. 21. Ukončenie zasadnutia