Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa HK o kontrolnej činnosti
 5. 5. Investičný zámer obytného súboru Pod priehradou
 6. 6. Projekty a žiadosti – informácia
 7. 7. Rozšírenie služieb v Klube dôchodcov
 8. 8. ZaD ÚPD – informácia
 9. 9. KOZ
 10. 10. Rôzne
 11. 11. Diskusia
 12. 12. Záver