Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017 o 17:00 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Schválený program
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 7.1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta a uznesenie č. 25/2017 nepodpísal.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
  V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre rok 2017 boli narozpočtované minimálne v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu v Košeci. Pozmeňovacie návrhy poslancov (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) ani v jednom bode nerešpektovali názory a stanoviská s faktickými argumentáciami starostu a zamestnancov OcÚ predložené prostredníctvom dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu“. Namiesto toho sa títo poslanci rozhodli ísť cestou „šetrenia“ na rôznych položkách, ktoré sú neodmysliteľne potrebné pri plnení zákonných povinností obce vyplývajúcich z jej rôznych kompetencií. V konečnom dôsledku môžu tieto úpravy spôsobiť nenapraviteľné škody, za ktoré by však niesol zodpovednosť výlučne starosta obce. Starostovi obce (a z hlasovania vyplýva, že aj ďalším poslancom OZ) však veľmi záleží na tom, aby sa bežné aj kapitálové výdavky obce neznižovali na úkor kvality poskytovaných služieb a plánovaných/realizovaných investičných aktivít. Z toho by sa následne zvyšovala (už aj teraz citeľná) nespokojnosť obyvateľov s fungovaním samosprávy. Poslanci sú povinní hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Starosta považuje schválenie tohto uznesenia za presný opak, nakoľko legitímnym záujmom obyvateľov je žiť v obci, ktorá poskytuje kvalitné služby a vyčlení/investuje v rozpočte potrebné zdroje na bezproblémový chod úradu a samozrejme do zlepšovania infraštruktúry.
 9. 7.2. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta a uznesenie č. 27/2017 nepodpísal.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
  V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre rok 2017 boli narozpočtované v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu v Košeci.
 10. 7.3. Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 11. 7.4. Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 12. 7.5. Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 13. 7.6. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 14. 7.7. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 15. 7.8. Informácia o inventarizácii za rok 2016
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 16. 7.9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 17. 7.10. TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
  Predkladateľ: Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
 18. 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta uznesenia č. 38/2017 a nepodpísal ho.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
  Návrh rozpočtu, ktorý paradoxne rovnakí piati poslanci (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) nepodporili, počítal s vyčlenením finančných prostriedkov na zabezpečenie skvalitnenia vybavenia úradu telekomunikačnou technikou. O tejto položke bolo možné diskutovať na základe dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu“ a ponechať ju v schválenej verzii vypustením tejto pripomienky.
  Citácia: „Obsah pripomienky:
  8) Zníženie položky Telekomunikačná technika o 800 EUR.
  STANOVISKO NAVRHOVATEĽA :
  Telefonický kontakt vo forme pevnej linky na Obecný úrad, nie je zabezpečený vo všetkých
  kanceláriách Obecného úradu, čo v praxi znamená, že zamestnanci si musia telefón prenášať z
  kancelárie do druhej kancelárie. V prípade potreby dlhšieho telefonátu, býva telefonické
  spojenie pravidelne prerušované z dôvodu poruchovosti linky, čo je spôsobená aj opotrebením
  telekomunikačnej techniky využívanej na úrade. V roku 2017 plánujeme výmenu a obnovu
  telekomunikačnej techniky a z toho dôvodu je na základe predbežnej cenovej kalkulácie
  návrh na tejto položke vo výške 800 EUR.
  Obecné zastupiteľstvo sa podľa názoru starostu má venovať oveľa dôležitejším témam ako
  rozhodovaniu o spôsobe prepájania telefonátov na úrade. Máme napr. veľa nevybavených
  žiadostí, ktoré čakajú na finálne stanovisko obecného zastupiteľstva (rozhodnutie je v ich
  kompetencii) a ktoré sú neustále pripomínané aj na zasadnutiach OZ. Starosta si svoju prácu
  (operatívne riadenie úradu/obce) dokáže robiť bez problémov ak mu poslanci predmetné
  položky schvália vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta uznesenie č. 39/2017 nepodpísal.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
  Informácie o možnostiach získania dotácií a grantov dostávajú poslanci OZ priebežne už niekoľko rokov. Akonáhle sa objaví nejaká výzva, ktorú by sme mohli využiť, posiela starosta obce poslancom e-mail s odkazom (URL adresou) na konkrétnu výzvu. Tam je k dispozícii
  všetko, čo požadujú v schválenom uznesení. Pokiaľ ide o cenové ponuky (bod č. 7 uznesenia), starosta nechápe tejto požiadavke, nakoľko od začiatku prípravy žiadosti o dotáciu /grant/ je potrebné financovať rôzne aktivity (projektová dokumentácia, audity, externý manažment, verejné obstarávanie, ...) a pri rôznych výzvach sú nároky rozdielne. Tu je priestor na prácu komisií – poradných orgánov OZ. Poslanci sú aj predsedami komisií a keď neposunú informáciu o aktuálnych výzvach členom a nezvolajú zasadnutia, ťažko sa dosiahne pokrok v posudzovaní, či do výzvy ísť alebo nie. Starosta sa vždy ponúkal aj ponúka, že na komisiu príde a bude nápomocný. Obecný úrad momentálne nedisponuje pracovníkom, ktorý by sa špeciálne venoval problematike prípravy žiadostí o získanie dotácií (zamestnankyňa je práve na materskej dovolenke a v rozpočte sme na prijatie zastupujúceho zamestnanca nemali nikdy schválené prostriedky).

  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta uznesenia č. 40/2017 a nepodpísal ho.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
  Starosta obce žiadal od poslancov OZ jediný súhlas, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o získanie dotácie na vyhotovenie novej územno-plánovacej dokumentácie. Poslanci veľmi dobre vedeli, že ak tento súhlas nebude schválený, nesplní obec podmienky pre zaradenie do posudzovania žiadosti o dotáciu. Poslanci mali možnosť tri dni pred konaním zasadnutia si (podľa nich chýbajúce) dokumenty vyžiadať. Neurobili tak a priamo na zasadnutí OZ pred hlasovaním ich aj od starostu na základe prednesenej ústnej požiadavky dostali. Aj napriek tomu sa piati poslanci pri hlasovaní zdržali, čím „odsúdili“ našu žiadosť o dotáciu vopred na neúspech. Vyhovárať sa na nekvalitnú a neúplnú prípravu podkladov je úplne alibistické a určite neodvráti škodu spôsobenú obci (vyradenie žiadosti o dotáciu z ďalšieho posudzovania).

  Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta uznesenia č. 41/2017 a nepodpísal ho.
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
  Konštatovanie poslancov, že starosta zamedzil obci možnosť získať financie je zavádzajúce a nie je pravdivé.
  Starosta v odôvodnení vetovania uznesenia č. 164/2016 napísal:
  Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
  1. To, čo obec momentálne najviac trápi je nedostatočná kapacita materskej školy a svoju snahu starosta venuje najmä podaniu žiadosti o získanie dotácie na rozšírenie kapacít MŠ.
  Energetická efektívnosť budovy MŠ je síce rovnako veľmi dôležitá, ale môžeme sa jej venovať až v prípade, keď budeme mať výsledok o podaní žiadosti na rozšírenie (vyhotovenú nadstavbu a prístavbu). Na zasadnutí OZ dňa 3. 10. 2016 poslanci neschválili návrh uznesenia 140/2016 o príprave projektovej dokumentácie na rozšírenie budovy MŠ, čím sme prišli o šancu podať žiadosť v jednej z aktuálnych výziev na získanie dotácie. Ďalšia výzva je však práve aktuálna aj teraz a do nej sa určite na základe požiadaviek vedenia ZŠ s MŠ Košeca plánujeme zapojiť. Kombinácia dvoch súbežných žiadostí (jedna na rozšírenie a jedna na zvýšenie energetickej efektívnosti) by boli kontraproduktívne.
  2. Ďalším dôvodom na pozastavenie výkonu uznesenia je, že poslanci neschválili v rozpočte potrebné finančné prostriedky, aby sme mohli naplniť jednotlivé body uznesenia. Žiadosť o získanie NFP musí pripraviť externá spoločnosť, nakoľko nie je v personálnych kapacitách obce tento typ žiadosti urobiť s vlastnými ľudskými zdrojmi a tá to neurobí bezodplatne. Na obstaranie príslušnej projektovej dokumentácie rovnako nemáme rozpočtované potrebné zdroje.
 19. 9. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 20. 10. Interpelácia poslancov – diskusia,
 21. 11. Ukončenie zasadnutia

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 8. Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 9. 9. Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 10. Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 11. 11. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 12. 12. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 13. 13. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 14. 14. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 15. 15. Informácia o inventarizácii za rok 2016
  Predkladateľ: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
 16. 16. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 17. 17. TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
  Predkladateľ: Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
 18. 18. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 19. 19. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 20. 20. Interpelácia poslancov – diskusia,
 21. 21. Ukončenie zasadnutia