Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Primátor
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Primátor
  Overovatelia:
  - Ing. Rudolf Kalivoda
  - Ing. Michal Polakovič
 3. 3. Schválenie programu
  Predkladateľ: Primátor
 4. 4. Informácia o dianí v meste
  Predkladateľ: Ing. Smeja
 5. 5. Informácia o plnení kontrole uznesení
  Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 6. 6. Situácia ohľadom lokality Lesná
 7. 7. Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 8. 8. Detské ihrisko – Kultúrny dom + budovanie nového ihriska v meste
 9. 9. Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 10. 10. Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 11. 11. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 12. 12. Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 13. 13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 14. 14. Veci majetkové
  Predkladateľ: Mgr. Lovíšková
 15. 14.1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský
 16. 14.2. Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková
 17. 14.3. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 770/1, 1472/1 v k. ú. Stupava– p. Hupka
 18. 14.4. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 ZsD a.s. – p. Kiprich
 19. 14.5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beleš a Partner
 20. 14.6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“ KN 449/13 v k. ú. Stupava – ŠmakNinka
 21. 14.7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 136/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová
 22. 14.8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský
 23. 14.9. Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku
 24. 14.10. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová
 25. 14.11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej
 26. 14.12. Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
 27. 14.13. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický
 28. 14.14. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda
 29. 14.15. Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Rohman - Návrh neprešiel
 30. 14.16. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš
 31. 14.17. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová
 32. 14.18. Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.
 33. 14.19. Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič
 34. 15. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
  Predkladateľ: Hlavná kontrolórka
 35. 16. Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016
  Predkladateľ: Hlavná kontrolórka
 36. 17. Interpelácie
  Predkladateľ: Primátor
 37. 18. Rôzne
  Predkladateľ: Primátor
 38. 19. Záver
  Predkladateľ: Primátor

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o plnení kontrole uznesení
 5. 5. Situácia ohľadom lokality Lesná
 6. 6. Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava
 7. 7. Detské ihrisko – Kultúrny dom
 8. 8. Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb
 9. 9. Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 10. 10. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016
 11. 11. Návrh II. zmeny rozpočtu v r. 2017
 12. 12. Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave
 13. 13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie
 14. 14. Veci majetkové
 15. 14a. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský
 16. 14b. Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková
 17. 14c. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 770/1, 1472/1 v k.ú. Stupava– p. Hupka
 18. 14d. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 ZsD a.s. – p. Kiprich
 19. 14e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beleš a Partner
 20. 14f. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“ KN 449/13 v k. ú. Stupava – ŠmakNinka
 21. 14g. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová
 22. 14h. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský
 23. 14i. Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku
 24. 14j. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová
 25. 14k. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej
 26. 14l. Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
 27. 14m. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický
 28. 14n. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda
 29. 14o. Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Rohman
 30. 14p. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš
 31. 14q. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová
 32. 14r. Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.
 33. 14s. Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič
 34. 15. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
 35. 16. Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016
 36. 17. Interpelácie
 37. 18. Rôzne
 38. 19. Záver