Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.01.2015 o 17:30 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Názory občanov,
 5. 5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 6. 6. Hlavné body rokovania
 7. 6a. 1. Návrh Ing. Kantoríkovej, na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2014
  Predkladateľ: : Ing. Kantoríková, Ing. Ďurech,p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová
 8. 6b. 2. Návrh na schválenie výkonu práce hlavnej kontrolórky na doma
  Predkladateľ: : Ing. Kantoríková, Ing. Ďurech,p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová
 9. 6c. 3. Návrhy členov do schválených komisií OZ a náplne práce komisií
  Predkladateľ: : poslanci OZ
 10. 6d. 4. Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2015
  Predkladateľ: : Mgr. Švehlová, zástupkyňa starostu
 11. 6e. 5. Zmeny rozpočtu
  Predkladateľ: : Ing. Podmajerská, ekonómka, Ing. Ďurech,poslanec
 12. 6f. 6. Návrh harmonogramu kultúrnych podujatí na rok 2015
  Predkladateľ: : Mgr. Bajzíková, poslankyňa
 13. 6g. 7. Návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2015
  Predkladateľ: : Mgr. Švehlová, zástupkyňa starostu
 14. 6h. 8. Stanovisko k rozpracovaným investičným akciám obce
  Predkladateľ: : Mgr. Dianová, prednostka
 15. 7. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 16. 8. Rôzne- dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 17. 9. Interpelácia poslancov – diskusia,
 18. 10. Ukončenie zasadnutia