Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.04.2017 o 17:00 Zasadačka Ocú na 1. poschodí

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
 9. 9. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 10. Vyhodnotenie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
  Predkladateľ: Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
 11. 11. Návrh zápisu do obecnej kroniky
  Predkladateľ: Mária Pajgerová - kronikárka
 12. 12. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 13. 13. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 14. 14. Interpelácia poslancov – diskusia,
 15. 15. Ukončenie zasadnutia
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie,
 2. 2. Schválenie programu rokovania,
 3. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. 5. Názory občanov,
 6. 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 7. 7. Hlavné body rokovania
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
 9. 9. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Mgr. Radomír Brtáň – starosta
 10. 10. Vyhodnotenie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
  Predkladateľ: Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
 11. 11. Návrh zápisu do obecnej kroniky
  Predkladateľ: Mária Pajgerová - kronikárka
 12. 12. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 13. 13. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 14. 14. Interpelácia poslancov – diskusia,
 15. 15. Ukončenie zasadnutia