Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.05.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste Stupava
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Správa dočasnej komisie
 7. 7. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 8. 8. Projekt športových centier pre deti a mládež
 9. 9. Správa MsP za rok 2016 a I. štvrťrok 2017
 10. 10. Informácia o výsledku prieskumu školského autobusu
 11. 11. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 12. 12. Memorandum o spolupráci
 13. 13. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 14. 14. Hlasovanie o uzneseniach s pozastavenou vykonateľnosťou
 15. 15. Veci majetkové
 16. 15.1. OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 17. 15.2. Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 18. 15.3. Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“ KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 19. 15.4. Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 20. 15.5. Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 21. 15.6. Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“ KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 22. 15.7. Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 23. 15.8. Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 15.9. Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely reg.“C“ KN č. 825/1 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 25. 15.10. Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 26. 15.11. Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 27. 15.12. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 28. 15.13. Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 29. 15.14. Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 30. 16. Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke na rok 2017
 31. 17. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky
 32. 18. Interpelácie
 33. 19. Rôzne
 34. 20. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste Stupava
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Správa dočasnej komisie
 7. 7. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 8. 8. Projekt športových centier pre deti a mládež
 9. 9. Správa MsP za rok 2016 a I. štvrťrok 2017
 10. 10. Informácia o výsledku prieskumu školského autobusu
 11. 11. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 12. 12. Memorandum o spolupráci
 13. 13. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 14. 14. Veci majetkové
 15. 14a. OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 16. 14b. Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 17. 14c. Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“ KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 18. 14d. Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 19. 14e. Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 20. 14f. Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“ KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 21. 14g. Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 22. 14h. Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 23. 14i. Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely reg.“C“ KN č. 825/1 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 14j. Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 25. 14k. Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 26. 14l. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 27. 14m. Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 28. 14n. Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 29. 15. Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke na rok 2017
 30. 16. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky
 31. 17. Interpelácie
 32. 18. Rôzne
 33. 19. Záver