Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.05.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
  1. 1. Otvorenie zasadania
  2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. 3. Kontrola uznesení
  4. 4. Spolufinancovanie projektu – Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Kuchyňa
  5. 5. Návrh územia európskeho významu SKUEV 0854 Kuchynské sysľovisko
  6. 6. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – miestna komunikácia
  7. 7. Rôzne
  8. 8. Diskusia
  9. 9. Záver