Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.06.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
 5. 5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016
 6. 6. Záverečný účet obce Kuchyňa za rok 2016
 7. 7. Zmena rozpočtu č.1/2017
 8. 8. VZN č. 1//2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa
 9. 9. VZN č. 2/2017 o čistení odpadových vôd
 10. 10. VZN č.3/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kuchyňa
 11. 11. Investície obce v druhom polroku 2017
 12. 12. KOZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Diskusia
 15. 15. Záver