Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Záverečný účet Mesta Stupava za rok 2016 + stanovisko hlavnej kontrolórky
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Zmeny rozpočtu
 8. 8. Projekt – Zlepšenie technického vybavenia učební a stavebno-technické úpravy na ZS v Stupave
 9. 9. Projekt – Kompostovanie BRKO v meste Stupava
 10. 10. Informácia o opatrovateľskej službe v podmienkach mesta Stupava
 11. 11. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 12. 12. Veci majetkové
 13. 12.1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 14. 12.2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 15. 12.3. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 16. 12.4. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016 – p. Straský
 17. 12.5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017 – p. Vizmüllerová
 18. 12.6. Žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k. ú. Stupava Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 19. 12.7. Nadobudnutie vlastníctva k pozemkom parc. č. 2009/5, parc. č. 2009/38, parc. č. 2009/39, parc. č. 2009/40, parc. č. 2009/41, parc. č. 2009/42 v k.ú Mást I a k vybudovanej infraštruktúre na týchto pozemkoch - VIA DORSI
 20. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 21. 14. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016
 22. 15. Interpelácie
 23. 16. Rôzne
 24. 17. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Záverečný účet Mesta Stupava za rok 2016 + stanovisko hlavnej kontrolórky
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Zmeny rozpočtu
 7. 7. Projekt – Zlepšenie technického vybavenia učební a stavebno-technické úpravy na ZS v Stupave
 8. 8. Projekt – Kompostovanie BRKO v meste Stupava
 9. 9. Informácia o opatrovateľskej službe v podmienkach mesta Stupava
 10. 10. Školské športové centrum Stupava
 11. 11. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 12. 12. Veci majetkové
 13. 12a. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 14. 12b. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 15. 12c. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 16. 12d. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016 – p. Straský
 17. 12e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017 – p. Vizmüllerová
 18. 12f. Žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k. ú. Stupava Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 19. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 20. 14. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016
 21. 15. Interpelácie
 22. 16. Rôzne
 23. 17. Záver